Sputtr.com | Alternative Search Engine

Skoraj

Literacy Behind Prison Walls

U.S. Department of Education Richard W. Riley Secretary Office of Educational Research and Improvement Sharon P. Robinson Assistant Secretary National Center for Education Statistics Emerson J. Elliott Commissioner National Center for Education Statistics "The purpose of the Center shall be to ...

Epidemiologija, etiopatogeneza in histolo{ka klasifikacija ...

zaradi plju~nega raka skoraj enaka skupni smrtnosti zaradi raka dojk (16%) in {irokega ~revesa (10,5%) kot glavnih dveh vrst raka `ensk (5). Manj kot 15% vseh bolnikov s plju~nim

HIDRAVLIČNI MODEL VODOVODNEGA SISTEMA VODOVODA CELJE

... IDRAVLIČNI MODEL VODOVODNEGA SISTEMA VODOVODA C ELJE Mentor: izr.prof.dr. Boris Kompare Somentor: doc.dr. Primo Banovec zagovor: oktober 2004 Povzetek Razvoj računalništva in znanosti je šel tako daleč, da si hidravličnega računa vodovodnih omre ij drugače kakor s pomočjo računalnika skoraj ne ...

TURLOUGHS: A MOSAIC Of BIODIVERSITy AND MANAGEMENT SySTEMS ...

Skoraj vsi so na plastovitem karbonskem apnencu. Ker so te plitve kotanje ali turloghi običajno porasli, medtem ko stalna vodna telesa niso, so izvrstna pasišča in krmišča za prezimujoče vodne ptice, kot so race, gosi in labodi, katerih število je med-narodno pomembno.

The efficiency of AFLP and SSR markers in genetic diversity ...

Za SSR markerski sistem (0,63) smo v primerjavi z AFLP sistemom (0,32) izračunali skoraj dvakrat višjo vrednost pričakovane heterozigotnosti polimorfnih lokusov.

Natura Sloveniae 11(2)

Leta 2010 smo tigrastega komarja potrdili v skoraj vseh naseljih, kar ka e na hitro širjenje vrste. Neobstoj vrste v Markovščini, Podgradu, Pivki in Pregarjah pripisujemo več dejavnikom.

skoraj

Perete skoraj BREZ PRALNIH SREDSTEV ODKRITJE gl Obaln Ega POME naPrihrani Prihrani Varovanje Za belo in barvno perilo ČaS DEnaR naRaVE Uporabite jo kot delni

Structural maps of seismic horizons in the Krško basin ...

Najbolj izrazita je odebelitev ottnangijskih in spodnjebadenijskih plasti med horizontoma C in B od 300 m v Globoški depresiji do skoraj 1000 m v Raški depresiji.

CLIMATE, ABIOTIC FACTORS, AND THE EVOLUTION OF SUBTERRANEAN LIFE

Čeprav mnogo speleobiologov meni, da so jame skoraj stabilno okolje, revno po količini organski snovi, temu ni tako, kar velja zlasti za nejamske abitate.

5 PREBIVALSTVO

Število dr avljanov Republike Slovenije med prebivalstvom Slovenije se je v drugem polletju leta 2009 povečalo za 1.980, to je skoraj še enkrat večji absolutni porast kot v prvem polletju.