Sputtr.com | Alternative Search Engine

Skumu

PROBLEMA TI KA STAROSTLIVOSTI O ZOMIERAJÚCEHO Z POH * ADU OP ...

Súbor Do v˝skumu bolo zaraden˝ch 100 respondentov, 50 respondentov, ktorí poskytujú starostlivos* zomierajúcemu v domácom prostredí v okrese Poprad a 50 opatrovate*ov, ktor˝ch zomierajúcemu je poskytovaná paliatívna starostlivos* na oddelení paliatívnej starostlivosti v NsP Trstená.

SESTRA V PROCESE ROZHODOVANIA ONKOLOGICKÉHO PACIENTA

Predv˝skum sa uskutočnil od januára do apríla 2007 (počet pacientov n = 20). Pred zahájením v˝skumu sme uskutočnili metodické preökolenie sestier.

THE ANALYSIS OF PLASTIC FLOW OF LASER WELDED TUBES IN THE ...

Uvedené je základné smerovanie v˝skumu vzhadom na transfer procesu hydraulického tvárnenia na dvojice kovov˝ch plechov do priemyselného rozsahu.

Ochranabiodiverzity ex-situ Thep. rotectionof biodiversity

... mikrobi_[ny cyanobacteria, algae and protozoa, as well as viruses genofondnaSlovenskuje and rozptCen'_vjednotliv_)ch bacteriophages. mikrobiologickt) ch, Risk of loss to this biochemick_ch, genetick,_ch important gene abiotechne]ogick, _ch pool maybe laborat6ri_chz_kladn_ho expected aaplikovanehov¢skumu because ...

EVAULATION OF ADHESION PROPERTIES OF THIN PVD COATINGS ...

... University of Koöice, Slovak Republic E-mail: maria.hagarova@tuke.sk, marek.vojtko@tuke.sk HODNOTENIE ADHÉZNYCH VLASTNOSTÍ TENK›CH PVD VRSTIEV APLIKOVAN›CH NA SUBSTRÁT VYROBEN› KONVEN Č NOU A PRÁäKOVOU METALURGIOU Jakubéczyová D. 1, Hagarová M. 2, Vojtko M. 2 1 Ústav materiálového v˝skumu ...

BIOMETRICAL METHODS AND MODELS IN CURRENT SCIENCE AND RESEARCH

(Centrum v˝skumu ûivočíönej v˝roby Nitra) Ing. Jiří Hartmann, CSc. (Ústřední kontrolní a zkuöební ústav zemědělsk˝ Brno) - secretary prof. dr. hab. Stanislaw Mejza (Poznan Univerzity of Live Sciences) doc. RNDr. Jaroslav Michálek, CSc.

AKO POKRA#UJE DIGITALIZÁCIA TV VYSIELANIA V SR A V SUSEDN$CH ...

... mana&éri a $pecialisti ò operátorov pevn#ch a mobiln#ch rádiokomunika!n#ch slu&ieb ò v#robcov a predajcov rádiokomunika!n#ch technológií ò vysielate%ov televíznych a rozhlasov#ch programov a predstavitelia a zástupcovia ò licen!n#ch, regula!n#ch orgánov a verejnej správy ò vedy, v#skumu a ...

Czynniki warunkujące skuteczność kardiowersji dwufazowej ...

lation) oraz dążenie do jak najniższej wartości dawki skumu lowanej energii [2]. Zalecana jest wstępna dawka 2 J/kg m.c. w kardiowersji jednofazowej, jednak wytyczne nie precyzują

PROJEKT V›SKUMU PRÍRODOVEDNEJ GRAMOTNOSTI äTUDENTOV ...

PROJEKT V›SKUMU PRÍRODOVEDNEJ GRAMOTNOSTI äTUDENTOV ODBORU PREDäKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA RESEARCH PROJECT OF SCIENTIFIC LITERACY OF STUDENTS OF PRE-SCHOOL AND ELEMENTARY SCHOOL PEDAGOGY Ivana Rochovská - Beáta Akimjaková Rieöiteľsk˝ tím, zloûen˝ z pedagógov Pedagogickej ...

POTRAVA MEDVEĎA HNEDÉHO ( URSUS ARCTOS) : NOVÉ VYSLEDKY Z ...

V tejto práci prezentujeme výsledky z počiatočných troch rokov prebiehajúceho vý− skumu potravnej ekológie medveďa na severe stredného Slovenska.