Sputtr.com | Alternative Search Engine

Skupnosti

SOCIALNA PRAVIÈNOST, UÈENJE S SLUÎENJEM SKUPNOSTI IN Mitja ...

Guest Editors: Mitja Sardoc, Educational Research Institute, Ljubljana, SLOVENIA SOCIAL JUSTICE, SERVICE LEARNING, AND HIGHER EDUCATION: A CRITICAL REVIEW OF RESEARCH Joseph Kahne and Joel Westheimer Abstract This essay highlights the need for research that can deepen our understanding of the ...

COUNCIL REGULATION

EN EN EUROPEAN COMMISSION Brussels, 16.03.2011 COM(2011) 127/2 2011/0058 (CNS) Proposal for a COUNCIL REGULATION on jurisdiction, applicable law and the recognition and enforcement of decisions regarding the property consequences of registered partnerships {COM(2011) 125} {COM(2011) 126} {SEC ...

Association of Poultry Producers and Poultry Trade in the EU ...

Association of Poultry Producers and Poultry Trade in the EU EUROPEAN POULTRYMEAT INDUSTRY GUIDE [EPIG] Guide to Good Hygiene Practice for the

were in transit through the Community Customs territory ...

prešlo carinsko območje Skupnosti, je bilo pod carinskim nadzorom in na njem niso bili opravljeni drugi postopki razen raztovarjanja, ponovnega natovarjanja ali kakršnega koli postopka za ohranjanje blaga v dobrem

FOR THE NATIONAL AND COMMUNITY STATISTICAL AUTHORITIES

Statistical output Available statistics must meet users’ needs. Statistics comply with European quality standards and serve the needs of European institutions, governments, research institutions,

UNIVERZA V LJUBLJANI

ii POVZETEK. Diplomska naloga obravnava splošne pravne akte lokalne skupnosti, sestavine in vsebino splošnih pravnih aktov, vrste pravnih aktov, veljavnost, hierarhijo in razlago splošnih pravnih aktov.

ADMINISTRATIVE AND OTHER TERRITORIAL BREAKDOWNS OF THE ...

Praviloma obsega obmo čje ene lokalne skupnosti ali ve č (Zakon o državni upravi, Uradni list RS, št. 113/05 UPB4, 126/07, 48/09). Administrative units shall be established in order to perform the tasks of public administration requiring to be territorially organised and performed.

Neolithisation in southwest Asia - the path to modernity

Drugo pa je oblikovalo takrat mogo≠o in ∫eljeno simbolno strukturo velikih, sobivajo≠ih in stalno naselje-nih skupnosti. πiritev kmetovanja lahko tako razumemo kot ekspanzijo kompleksnega na≠ina ∫ivlje-nja, ki je vklju≠evalo ∫ivljenje velikih skupnosti druge ob drugi, bogato kulturno ...

PREDGOVOR

Pri usklajevanju in razvijanju novih metodologij ustvarjalno sodeluje z Eurostatom, statističnim uradom Evropskih skupnosti, z Evropsko centralno banko, z Evropsko agencijo za okolje in z drugimi evropskimi ustanovami, z ustreznimi uradi Organizacije zdru enih narodov ter s statističnimi uradi drugih ...

IT IS FOR THE MEMBER STATES TO DEFINE THE PERSONS WHO ARE TO ...

... comunitÀ europee eiropas kopienu tiesa il-qorti tal-Ġustizzja tal-komunitajiet ewropej hof van justitie van de europese gemeenschappen trybunaŁ sprawiedliwoŚci wspÓlnot europejskich tribunal de justiÇa das comunidades europeias sÚdny dvor eurÓpskych spoloČenstiev sodiŠČe evropskih skupnosti ...