Sputtr.com | Alternative Search Engine

Sledky

The National Scholarship Programme of the Slovak Republic ...

The National Scholarship Programme of the Slovak Republic - 15. 5. 2011 Scholarship holders/Becarios/Bursiers/Стипендианты 2011/2012 * The scholarship will be awarded under condition that must be fulfilled (You will be informed individually about the condition) 1 A. Students ...

Results of peripheral nerve reconstruction by autograft

92 CLINICAL REPORT Results of peripheral nerve reconstruction by autograft Matejcik V, Steno J, Benetin J, Kuchar M V˝sledky rekonötrukn˝ch operÆciÌ perifØrnych nervov autotransplantÆtmi Abstract Matejcik V, Steno J, Benetin J, Kuchar M: Results of peripheral nerve reconstruction by ...

ARTROSKOPICK` PLASTIKA PREDN…HO SKR˝éEN…HO V˜ZU

PrvØ v˝-sledky, hoci zatiaæ krÆtkodobØ, sœ nÆdejnØ a†dokazujœ sprÆvny trend v†rieöenÌ tohto dlhoronØho problØmu ortopØdov a†traumatolÛgov.

annual report

2000 v˘roãná správa 2. INDICATORS UKAZOVA TELE * Celkové konsolidované v˘nosy V miliónoch Sk Total Consolidated Revenues In millions Sk * 11 406 10 962 V˘sledky podºa medzinárodn˘ch ‰tandardov Results According to International Standards * V˘nosy z hlavn˘ch ãinností V ...

PROBLEMA TI KA STAROSTLIVOSTI O ZOMIERAJÚCEHO Z POH * ADU OP ...

sledky: V˝sledky ötatistickej anal˝zy dokazujú signifikantné rozdiely v miere zá*aûe ako aj vo vöetk˝ch doménach kvality ûivota medzi opatrovate*mi z h*adiska formy poskytovanej starostlivosti.

HOT FORMABILITY OF LEDEBURITIC TOOL STEEL X155CrVMo12.1

sledky obou mechanick˝ch metod zkouöení vykazují shodné trendy, ukazující na ztrátu soudrûnosti studovaného materiálu v oblasti teplot asi nad 1160 °C vlivem pehátí a spálení - viz v˝sledky SEM anal˝z lomov˝ch ploch.

KONCENTR`CIA Cu, Zn, Se A†ICH VZçAH K†HLADINE ...

sledky Vo vyöetrenom sœbore 128 osÙb sme pri sledovan˝ch stopo-v˝ch prvkoch, ceruloplazmÌne, ako aj antioxidan˝ch enz˝moch Cu,Zn-SOD a†GSH-Px nezistili pohlavnØ alebo vekovØ zÆvislosti.

ZMENY KOSTNEJ DENZITY U†POSTMENOPAUZ`LNYCH éIEN LIE¨EN ...

V›SLEDKYsledky merania kostnej denzity pred liebou a†po vyöe dvoch rokoch HRT sœ v†tabuæke 2. DISKUSIA Menopauza znamenÆ definitÌvne ukonenie cyklickej ovariÆlnej funkcie, dÙsledkom je absencia menötruanØho krvÆcania.

Jak je to sbetablokÆtory usrdenÌho selhÆnÌ ve svÏtle ...

Ikdyû na obranu bucindololu astÌzlivØho pohledu na v˝sledky klinick˝ch studiÌ dopadla studie BEST statisticky nev˝znamnÏ ve prospÏch bucindololu [3].

Úloha jícnové echokardiografie v hodnocení morfologick ...

sledky:Nebylo zaznamenáno klinicky v˘znamné sníÏení prÛmûrného diametru plicních Ïil ani zv˘‰ení Vmax. jeden mûsíc po provedení ablace.