Sputtr.com | Alternative Search Engine

Slijede

Adolescencija, adolescenti i zaštita zdravlja Adolescence ...

Slijede kronične bolesti tonzila i adenoida, dijareja te apendicitis. Kod mladića je na prvome mjestu apendicitis, slijede dija-reja, bol u trbuhu te kronične bolesti tonzila odnosno hos-pitalizacija zbog tonzilektomije (slika 3. i 4) (8).

Bojana Teodoroviš 1 , Zdenko Lonţariš 1 , Krunoslav ...

U istraţivanim tlima utvrŤena je ekstrakcijom sa zlatotopkom najveša koncentracija svih teških metala (ukupni sadrţaj), a meŤu njima najviše je Fe (17-45 g kg -1 ), zatim Mn (1-9,8 g kg -1 ), slijede Zn (38-99 mg kg -1 ), Cr (22-76 mg kg -1 ), Ni (12-57 mg kg -1 ), Cu (4-41 mg kg -1 ), Pb (9 ...

Uticaj nepravilnog položaja u toku rada na nastanak ...

Najveći broj tretiranih pacijenata pripadao je dob-noj skupini od 45 do 54 godine (283 ili 30,99 %) a slijede pacijenti sa starošću od 35 do 44 godine (232 ili 25,41 %), te pacijenti iz grupe 55 - 64 go-dine (165 ili 18,07 %) i 25 - 34 godine (137 ili 15 %).

TRADICIONALNA TEHNOLOGIJA GRADNJE KOR ULANSKE BARKE- BRODICE ...

no se grade primjenom jedne od slijede ih metoda gradnje: 1- Metoda dodirivanja platica oplate ( Carvel-ov sustav gradnje), 2- Metoda preklapanja platica oplate (Clinker-ov sustav gradnje), 3- Metoda dijagonalnog postavljanja platica oplate, 4- Metoda razmotljivih traka i umetaka ( ˚ zakrpa ...

Smjernice i preporuke Guidelines and recommendations ...

U svakom je podru~ju prvo navedena specifi~nost podru~ja, a zatim slijede tablice koje su jednoobrazno strukturirane i uz svaki navedeni kirur{ki zahvat stoji najvjerojatniji uzro~nik infekcije, prvi izbor profilakti~kog lijeka, alternativa, napome

Monday - Ponedjeljak, March 21, 2011

Ho¸e li opet sutra, slijede¸i tjedan, mjesec ponovno se po˛eti tresti? Neizvjesnost je gora od spoznaje. Ali postoji jedna divna stvar. Jedna stavrnost koja ˛ini veliku raziku izmeˇu Japana i nas na Zapadu.

Zahtjev za izdavanje identifikacione iskaznice Zahtjev za ...

nije prilo ena Dosadašnja identifikacijska iskaznica (tip ) Broj prilo ena nije prilo ena ***** *****)** **** **** (*** ) %*** ***** **** ***** Previous Identity Card (type) Number Enclosed Not Enclosed V. Uz zahtjev se prila u slijede # i dokumenti / $* ***** ** ****!* *% e **& ...

GRUNDFOS COMFORT

... nin a--a•—daki Direktiflerine uygunlu•unu onaylar: Mi, a Grundfos kijelentjük, hogy ezen termékek megfelelnek az Európai Unió következ˜ irányelveinek: *™*** Grundfos *****š, ** ***™ ****›* *™****™****œ ***** ***** Ÿ: Grundfos izjavljuje da su ovi proizvodi sukladni slijede im ...

One Century of the Croatian Geological Survey

Slijede karte s tumačima Zlatar-Krapina (1904), Rogatec-Kozje (1904) te Zagreb (1908). Autor pojedinih karata i tumača bio je Gorjanovićev su-radnik Ferdo Koch (1874-1935), koji je objavio listove Ivanić Grad-Moslavina (1906), Daruvar (1908) te u godini osniv-anja Povjerenstva (1909) list Medak-Sv.

Disekcija aorte Aortic dissection

NajËeπÊa kliniËka manifestacija aortne disekcije prema IRAD registru bila je naglo nastala, trgajuÊa bol u prsiπtu (73% bolesnika), potom slijede sinkopa, drugi neuroloπki ispadi, simptomi ishemije organa, πok i drugo.