Sputtr.com | Alternative Search Engine

Sluzbenicima

Zakon_o_drzavnim_sluzbenicima

Microsoft Word - Zakon_o_drzavnim_sluzbenicima ***** ***** ***** I ***** ***** *** 1. (1) **** ***** ***** ** ****-!**** *""** **#***$ ***#%**** * **!*%**&*** **'*** *!*** **!*%**** **!*** (**(** "***"*: **!*%**&** **'** *!***); !** ***#***"*; *** ****" **#***$ ***#%****; *!*+(*,* * ...

Z A K O N O PLATAMA DRéAVNIH SLUéBENIKA I NAMEäTENIKA

Z A K O N O PLATAMA DRéAVNIH SLUéBENIKA I NAMEäTENIKA I. OSNOVNE ODREDBE Sadrûina zakona * lan 1. Ovim zakonom ure*uju se plate, naknade i druga primanja drûavnih sluûbenika i nameötenika.

Zakon o državnim službenicima (integralni tekst 2005-2009)

Zakon o državnim službenicima (integralni tekst 2005-2009) Codex Projuris Zakon o drţavnim sluţbenicima "Službeni glasnik RS", br. 79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007 67/2007, 116/2008 i 104/2009 (integralni tekst) Glava prva UVODNE ODREDBE Sadrţina zakona Ĉlan 1.

Na osnovu člana 83

Zakon o dr avnim slu benicima (2005) _____ ZAKON O DR AVNIM SLU BENICIMA ("Slu beni glasnik RS", br. 79/2005 od 16.9.2005. godine i 81/2005 i 83/2005.

Z A K O N O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DR AVNIM SLU ...

Microsoft Word - Zakon o drzavnim sluzbenicima i namjestenicima.doc. Z A K O N O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DR AVNIM SLU BENICIMA I NAMJEŠTENICIMA Član 1 U Zakonu o dr avnim slu benicima i namještenicima ...

Na osnovu člana 97. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik ...

Na osnovu člana 97. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 61/06 – prečišćen tekst) i člana 2. Uredbe o dopuni Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika

722. Na osnovu člana 95 ta čke 3 Ustava Crne Gore donosim

722. Na osnovu člana 95 ta čke 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJ EŠTENICIMA ("Sl. list Crne Gore", br. 50/08 od 19.08.2008)

ZAKON O RADU

ZAKON O RADU I. OSNOVNE ODREDBE 1. Predmet ^lan 1. Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno po osnovu rada, ure|uju se ovim zakonom i posebnim zakonom, u skladu sa ratifikovanim me|unarodnim konvencijama.

ZAKON O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA BOSNE I HERCEGOVINE

ZAK ON O POLICIJSKIM SLU BENICIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE DIO PRVI UVODNE ODREDBE POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE Član 1. Predmet Zakona Ovim Zakonom reguliraju se policijske ovlasti i radnopravni status policijskih slu benika Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: FBiH).

Zakon o drzavnim i drugim praznicima u Republici Srbiji

- 1 - Z A K O N O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA U REPUBLICI SRBIJI Član 1. Državni praznik Republike Srbije jeste Sretenje * Dan državnosti Srbije, spomen na dan kada je na zboru u Orašcu 1804. godine dignut Prvi srpski ustanak i dan kada je u Kragujevcu 1835. godine izdan i zakletvom ...