Sputtr.com | Alternative Search Engine

Smetnje

Stanovništvo koje ima smetnje u obavljanju svakodnevnih ...

CRNA GORA / MONTENEGRO ZAVOD ZA STATISTIKU / STATISTICAL OFFICE S A O P Š T E NJ E / RELEASE Broj / No: 177 Podgorica, 12. 12. 2011. godine Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Crnoj Gori 2011. godine

Aritmije, smetnje provoenja i iznenadna srËana smrt

2008;3(Suppl 1):S19. Saæetak sa skupa Meeting abstract Aritmije, smetnje provoenja i iznenadna srËana smrt Arrhythmia, conduction ...

Psihijatrijske dileme: terapija shizofrenije - prikaz slučaja

Smetnje s koncentracijom i pamćenjem ometale su bolesni-cu u svakodnevnom funkcioniranju (studentica je imala želju da nastavi studij). S obzirom na postojeće kognitivne smetnje (koncentracije, pamćenja i upamćivanja) razvila se i depresivna simptoma-tologija.

Sindrom karpalnog tunela - suvremena dijagnostika i lije * enje

Smetnje senzibilnosti prvi su i najstalniji simptom, dok motori*ke smetnje nastaju u bolesnika s dugotrajnom kompresijom ivca. Elektroneurofiziološka dijagnostika "zlatni je standard" u postavljanju dijagnoze, a potrebno ju je u*initi kod svake klini*ke sumnje na sindrom karpalnog ...

VA916-4 User Guide, Croatian

Međutim ne postoje jamstva da se smetnje ipak neće pojaviti u pojedinim dijelovima instalacije. Ako ovaj uređaj stvara štetne smetnje radijskom i televizijskom prijemu, koje se mogu utvrditi isključivanjem i ponovnim uključivanjem uređaja, potičemo korisnika da smetnje ispravi putem jedne ili ...

VA 2248-LED/VA 2248m-LED LCD*Display

Međutim ne postoje jamstva da se smetnje ipak neće pojaviti u pojedinim dijelovima instalacije. Ako ovaj uređaj stvara štetne smetnje radijs-kom i televizijskom prijemu, koje se mogu utvrditi isključivanjem i ponovnim uključivanjem uređaja, potičemo korisnika da smetnje ispravi putem jedne ili ...

Simpozij "Akutna stanja u kardiologiji"

Manola, dr. med.: Aritmije i smetnje provoenja u akutnom infarktu miokarda • Arrhythmia and conduction disturbances in acute myocardium infarction. 11.00 dr. sc. D. DeliÊ-BrkljaËiÊ, dr. med.: MehaniËke komplikacije akutnog infarkta miokarda • Mechanical complications of acute myocardium ...

Tumori mozga kod bolesnika koji su primarno psihijatrijski ...

Posebno bi trebalo naglasiti da se kao u slučaju trećeg bolesnika, podatak o prethodnom postojanju psihijatrij-skog oboljenja (alkoholizam je jedan od čestih slučajeva), iako aktuelno psihijatrijske simptomatologije nema, zane-maruju somatske smetnje takvih bolesnika, a psihijatrijski bolesnik ...

Dijagnostika i rezultati lečenja miksoma srca

Tabela 1 Smetnje izazvane miksomima kod bolesnika operisanih u Vojnomedicinskoj akademiji, Beograd, u periodu od 1961. do 2009. Bolesnici Smetnje n% Simptomi koji karakterišu trombove 27 44,0 Simptomi mitralne stenoze 11 18,0 Bez kardijalnih simptoma, slučajno otkriveni simptomi 13 21,3 Poremećaj ritma 7 11,7 ...

Influence of lasting diabetes and nonadjustable glycosylated ...

Cilj našeg istraživanja bio je odrediti spolne i dob-ne karakteristike, tip bolesti, prosječno trajanje hospital izacije, precipi tirajuće faktore li uvoda u pogoršanje bolesti, psihičke smetnje, te liječenje imunomodulatorima.