Sputtr.com | Alternative Search Engine

Smije

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE TENDER DOCUMENTS

Dokaz se prila e u izvorniku ili ovjerenoj preslici i ne smije biti stariji od 30 (trideset) dana do dana slanja objave u Elektroni *ki oglasnik javne nabave.

iv 03 2009 Narodne poslovice

Ko se zadnji smije, najsla đe smije. 19. Ko tebe kamenom, ti njega hlebom. 20. Lijepa rije č gvozdena vrata otvara. 21. Na muci se poznaje junaci.

BiH

Uključivanje utikača u strujnu utičnicu smije izvršiti korisnik. • Ukoliko je napa spojena fiksnim vodovima na izvor napajanja, strujne instalacije moraju omogućavati prekid dovoda el. energije (osigurač sa minimalnim kontaktnim razmakom od 3 mm).

cijenjena poput zlata

Ne smije se zalediti bijeli tartuf (gubi sva svoja svojstva) niti • ga se smije konzervirati u ulju (fermentira) ili u salamuri (gubi svoj okus i miris).

C. - ELKO ELEKTROKOVINA

ervoara te za navodnjavanje poljoprivrednih povrπina.Temperatura tekuÊina koje precrpavamo smije biti najviπe 40 0 C. Potopne Ërpalke za umazano vodo

BiH

Korisnik ne smije zamjenjivati strujni kabel uređaja. U slučaju potrebe za zamjenom kontaktirajte ovlašteni servisni centar ili kvalificiranog tehničara.

SB Uputstvo za upotrebu HR

Ako je za vrijeme trasnporta ure%aj bio postavljen horizontalno, ne smije raditi najmanje 4 sata, da bi se sustav smirio. 3. Nepridr avanje gore navedenih uputa mo e rezultirati ošte'enjem aparata za koje proizvo%a& ne'e biti odgovoran.

dječje kirurgije

biti uključen naslov i svi autori, a sažetak ne smije sadržavati slike ni tablice. Znanstveni odbor pregledat će sve prijavljene sažetke te će informacije o prihvaćanju (ili odbijan-

NATO Enlargement: A „Geopolitical

Ako NATO želi ostati legitimnim savezom i izrastati u sigurnosnu zajednicu, ne smije postati sredstvo za ispunjavanje geopolitičkih i geostrateških ciljeva samo jedne države, pa čak ni SAD-a.

Upute za upotrebu

PREDNJE SJEDALO Postavljanje BeSafe iZi Combi na prednje sjedalo automobila: iZi Combi ne smije se postavljati na prednje sjedalo automobila na kojem je uključen prednji