Sputtr.com | Alternative Search Engine

Smije

SADRÆAJ / CONTENTS IZ HRVATSKE ODVJETNI»KE KOMORE / FROM ...

Ni jedan dio ove publikacije ne smije se objaviti bez posebnog odobrenja izdavaËa. Svi potpisani tekstovi odraæavaju stavove i miπljenja iskljuËivo njihovih autora, a ne Hrvatske odvjetniËke komore, urednika i Uredniπtva Ëasopisa-glasila "Odvjetnik".

UTJECAJ KORPORACIJSKIH KOMUNIKACIJA NA IMIDŽ I KONKURENTNOST ...

Uz fenomen imperativa provedbe integra-cijskih procesa komunikacije na razini poduzeća, ne smije se ispustiti iz vida i rastuća uloga informatičke revolucije, pojava novih komunikacijskih medija te in-tenzivni procesi globalizacije koji sasvim sigurno igraju važnu ulogu u spomenutim procesima i u ...

Opasna roba koju nose putnici ili posada

Ukupna masa boce ne smije prelaziti 5 kg. Boce, ventili i regulatori, ako su postavljeni, moraju biti zaštićene od oštećenja koja bi mogla dovesti do nehotičnog ispuštanja sadr aja.

Bo e sačuvaj, Gospodine... God forbid, Lord...

Ne, to se tebi ne smije dogoditi!" Isus se okrene i reče Petru: "Nosi se od mene, sotono! Sablazan si mi jer ti nije na pameti što je Bo je, nego što je ljudsko!"

www.prolingua.hr

Nijedan dio ove knjige ne smije se umnožavati, fotokopirati ni na bilo koji način reproducirati bez nakladnikova pismenog dopuštenja. CIP - Katalogizacija u publikaciji S V E U Č I L I Š N A K N J I Ž N I C A R I J E K A UDK 33(038)=163.42=111 KARANIKIĆ, Ivana Hekon : rječnik ekonomskog ...

Lowara

• Radove na struji smije obavljati samo ovlašteno stručno osoblje. • Isključite dovod električnog toka i osi-gurajte protiv neželjenog uključivanja.

Trajno uklanjanje dlačica IPL uređajem

Trajno uklanjanje dlačica IPL uređajem Tretman se ne smije provoditi ukoliko:  osoba boluje od epilepsije  osoba boluje od dijabetesa  osoba boluje od bio kakve vrste kožne bolesti  osoba boluje od tumora  osoba ima benigne promjene na koži  osoba konzumira antibiotike ...

časopis za društvena pitanja

Jedino ograničavanje FDI-a smije biti ako je novac prljav, ako je investicija ekološki, ideološki, politički ili religijski neprihvatljiva. Dobrodošlica ili odbijanje ne smije biti zasnovano na pitanju iz koje države je FDI.

Tko smije, a tko ne smije uzimati oralne kontraceptive

Tko smije, a tko ne smije uzimati oralne kontraceptive? Tko smije, a tko ne smije uzimati oralne kontraceptive

ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI FILOZOFSKI FAKULTET ...

Strossmayer u Osijeku – za Odsjek: prof. dr. sc. Tatjana Aparac-Jelušić, voditeljica Ni jedan dio iz ovog teksta ne smije se umnažati, preuzeti i navoditi bez