Sputtr.com | Alternative Search Engine

Sobnos

DISIMILACIÓN O DIFERENCIACIÓN

... nasal: las labiales se convierten en -m-; las dentales se convierten en -n- (asimilación total); las guturales (palatales velares) en -u-velar. bn; pn >bn > mn dn, tn > dn > nn (asimilación total) gn, cn > gn > -u velar +n Ejemplos: scammum <*scabnom (cf.el diminutivo scabellum); somnus <*sobnos ...

Ý A ŠALIANSKY - !! Kpt. ing. z - únikovou cestou zo sveta ...

sprÆvy, sociÆlnej prÆce a prÆva a svojou p sobnos ou prekraŁuje hranice Slovenska. Rektor V S: Dr.h.c. prof. Ing. Karol PolÆk. DrSc.

453 ZÁKON z30. októbra 2003

(4) Napríslušnúobecprechádzasúčinnosťouod 1. ja-nu á ra 200 4rozhodovaciapô sobnos ť pr í slu š n é ho samo-správnehokrajaoposkytovanístarostlivostivzariadení opatrovateľskejslužby, ktoré zriadil ako svoju organizačnújednotku, oskončeníposkytovaniastarostlivosti ...