Sputtr.com | Alternative Search Engine

Socialnih

3 NACIONALNI RAČUNI

Dele socialnih prispevkov v BDP je med leti 2003 in 2005 znašal med 14,4 % in 14,5 % BDP, leta 2007 pa je padel na 13,9 % BDP. V letu 2008 se je dele socialnih prispevkov v BDP glede na leto 2007 povečal za 0,4 odstotne točke in je znašal 14,3 % BDP ali prav toliko kot leta 2006.

OCENA KAKOVOSTI SESTAVLJENIH KAZALCEV BLAGINJE NA PODLAGI ...

Sestavljeni kazalci so izra*unani na podlagi glavnih komponent, ki izhajajo iz 49 socialnih, ekonomskih, demografskih in okoljskih kazalcev. Opazovani kazalci so bili izbrani glede na vsebinsko ustreznost in razpolo ljivost na ravni ob*in, upoštevajo* merila kakovosti evropske statistike.

untitled [www.zpiz.si]

untitled!"!" #$"! %$&" &'$%"!"!#"! ! %'$%"!"!#"! ! ()" *" &&" #"

UNIVERZA V LJUBLJANI

Pri vseh raziskavah o socialnih učinkih uporabe interneta lahko ločimo na eni strani tiste, ki predvidevajo, da uporaba interneta pozitivno učinkuje na socialno anga iranost posameznika, in na drugi strani tiste, ki trdijo, da uporaba interneta povzroča škodljive posledice za posameznikovo ...

Middle and Late Holocene hunter-gatherers in East Central ...

Analize kronolo‚kih, tehnolo‚kih, poselitvenih, ekonomskih in socialnih podatkov, ki se nana‚ajo na nabiralce vzhodne srednje Evro-pe dokazujejo, da kvantitativni upad in spremembe njihovih arheolo‚kih atributov v petem, ›etrtem in tretjem tiso›letju niso bili povezani s temeljito, novo ...

termin izplačil DSP

DSP I. OBDELAVA - denarno socialna pomoč DSP II.OBDELAVA - denarno socialna pomoč DSP III.OBDELAVA - denarno socialna pomoč ST1, - drûavne ötipendije ST2, - zoisove ötipendije Teminski plan izplačil SOCIALNIH TRANSFERJEV V LETU 2010: mesec JANUAR FEBRUAR DECEMBER JULIJ AVGUST SEPTEMBER OKTOBER Zaključek ...

Kazalo / Table of contents

Istrabenzova skrb za družbeno okolje se kaže v sodelovanju z ožjim in širšim družbenim okoljem ter v podpori športnih, kul-turnih in socialnih projektov.

ST. LUKE NEWSLETTER St. Luke Serbian Orthodox Church June2008 ...

nacionalnih,kulturnih i socialnih aktivnosti. Zelim Vam da sa zadovoljstvom provedete nastupajuce leto. Zoran Hodjera (Continued from page 1)

IZOBRA EVANJE UČ ITELJEV/VZGOJITELJEV ZA TIMSKO DELO V ...

Zaradi kompleksnih psiho-socialnih procesov (npr. samovrednotenje in vrednotenje drugih, psiho-socialno zaznavanje idr.), ki so pri timskem delu prisotni (prim.

Tracing symbols of life and symbols of death in Neolithic ...

Izbrani tipi predmetov, so bili prepoznani kot nosilci socialnih in ideolo∏kih informacij. Ta inventar je postal bogatej∏i v srednjem neolitiku, v poznem neolitiku ter ob koncu neolitika pa so za≠eli nekatere, ≠e ∫e ne vseh, sistemati≠no izdelovati v komercialne name-ne. Izdelovali so jih ...