Sputtr.com | Alternative Search Engine

Sodelavci

SCIENTIFIC PROGRAMME

urološki zdravstveni negi, kjer bodo naše sodelavke in sodelavci lahko izmenjali sv oje izkušnje s podro čja zdravstvene nege bolnika z rakom se

Univerza v Mariboru University of Maribor

... new modern textbook will be prepared Do izida učbenika: Denac M.: Zbrano gradivo pri predmetu Okoljski management, 2008 (spletno učno gradivo-zapiski izbranih predavanj) Članki, konferenčno gradivo, študije (opredeljeno na predavanjih in seminarskih vajah) DODATNI VIRI: Taylor, Bernard in sodelavci ...

Acta 1999/2 slike

226 Acta carsologica, 28/2 (1999) Izvle~ek UDK: 551.44(510)"1999" Janja Kogov{ek & Andrej Kranjc & Tadej Slabe & Stanka [ebela: Ju'nokitajski kras 1999, predhodne raziskave v Yunnanu @e od leta 1995 sodelujejo sodelavci IZRK ZRC SAZU na slovensko-kitajskih projektih s podro~ja krasoslovja.

OKU BA S PRIPRAVKI CCB ZAŠČITENIH IN IZPRANIH LESNIH ...

Po končanem izpiranju smo vsem vzorcem določili absolutno suho maso ter jih pred izpostavitvijo glivam 40 min sterilizirali s paro pri tlaku 1,5 bara. 2.2 UGOTAVLJANJE PENETRACIJE HIF BAITING EXPERIMENT Penetracijo hif smo ugotavljali po postopku, ki ga je razvil Kleist s sodelavci .

OVREDNOTENJE VEGETACIJSKE PRIMERNOSTI HABITATA RUŠEVCA ...

Bistvenega pomena je čim bolj presvetljen sklep krošenj, ne glede na drevesno vrsto, kjer je razvita bogata zeliščna plast jagodičevja (zlasti borovnice) (KLAUS in sodelavci 1990, BAINES 1995).

Citizens' attitudes towards the introduction of the euro in ...

... 2.4 3.1 The evrofon telephone hot line 0.1 0.3 I don't know 2.8 2.0 I have not looked for/received information 1.0 1.7 1,0 2,8 0,1 2,4 5,3 6,4 13,1 16,6 52,3 1,7 2,0 0,3 3,1 4,9 6,5 9,4 20,6 51,5 0 102030405060708090100 nisem iskal inf. ne vem odprta telefonska linija evrofon internetne strani radio znanci, prijatelji sodelavci ...

Poro~ilo o delu 2007 Annual report 2007

K odli~nim rezultatom Kemijskega in{tituta v letu 2007 so prispevali prav vsi sodelavci in partnerji in{tituta. Pred Kemijskim in{titutom pa {e ostajajo veliki izzivi, ki jih bo mogo~e sprejeti le z dobrim sodelovanjem na in{titutu in trdnim partnerstvom navzven. doc. dr. Peter Venturini

Permsko-triasna meja ter zgornjepermski in spodnjeskitski ...

B U ser in sodelavci (1986) so opisali stra-tigrafske, paleontološke in sedimentološke značilnosti zgornjepermskih sedimentov. Na ozemlju Slovenije so razlikovali dva razvoja zgornjepermskih plasti.

KRITIČNA ANALIZA NAPOTITEV NA ELEKTRODIAGNOSTIČNO PREISKAVO ...

O tem so sodelavci Inštituta za klinično nevrofiziologijo iz Ljubljane pisali že pred skoraj dvema desetletjema, a zdi se, da ostaja stanje nespremenjeno (12).

Jasne naloge in cilji Delovni prostor (pisarne, skupni ...

Odnos z drugimi sodelavci Fleksibilen delovni čas Odnos z nadrejenim Bolje od pričakovanj Kot sem pričakoval/-a Slabše od pričakovanj