Sputtr.com | Alternative Search Engine

Somut

Tarihî Çevrelerde Halk Mimarisi: Somut Olmayan Kültürel ...

TARİHÎ ÇEVRELERDE HALK MİMARİSİ: SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN YAŞAMA MEKÂNLARI Tarihî Çevrelerde Halk Mimarisi: Somut Olmayan Kültürel Mirasın Yaşama Mekânları

Astudy on Developing Sixth-Grade Students' Spatial ...

Bu sLnLrlandLrma çerçevesinde, ilkö! retim altLnc Ls LnLfö! rencilerinin, uzamsal görselle? tirme becerileri somut materyaller ve bilgisayar uygulamalarLile geli? tirilmeye çalL?LlmL? tLr.

The Relation between the Learning Styles of the Students Mutlu

Bunlar; somut yaşantı (SY), yansıtıcı gözlem (YG), soyut kavramsallaştırma (SK) ve aktif yaşantı (AY) 'dır. Bunlar; öğrencilerin önyargı olmaksızın kendilerini yeni yaşantılara açık tutabilmelerini öngören somut yaşantı (SY), öğrencilerin pek çok açıdan yaşantılarını ...

The effect of instruction based on Kolb's experiential ...

Deney grubunda, deneyimsel ö*renme kuramına uygun olarak, sırasıyla somut deneyim, yansıtıcı gözlem, soyut kavramsalla*tırma ve aktif deneyim a*amalarına uygun etkinlikler gerçekle*tirilmi*tir.

Biomass Gasifier Gasifier Database

Den somut-nyttjareventuellabeskrivningar, resultatellerdyliktirapporternagördettahelt påegetansvar. Delaravrapportfåråtergesmedangivandeavkällan.

Öğrencilerin Kesirlerle lgili Kavram Yanılgıları

Parça-bütün ilişkisinin öğretiminde, somuttan soyuta ilkesine uygun olarak ekmek, elma, karton ve kâğıt gibi somut materyallerden sonra çizilebilecek üçgen, dikdörtgen ve daire gibi yarı somut/soyut geometrik şekillerden yararlanılmalıdır.

(Microsoft Word - B.10.makale.Abdullah K\366se.doc)

Bu bakõmdan sofa, avlu sõnõrõnõn belirlenmesi ile birlikte Türklerin dõ * a açõk hayat biçiminden içe dönük hayat biçimine geçi* trendinin ilk somut i*areti olarak da de*erlendirilebilir.

FOREIGN LANGUAGE LEARNING STRATEGY CHOICE: NATURALISTIC ...

Daha somut olarak ara>tõrma, Bo'aziçi Üniversitesi'ndeki uluslararasõ ö'rencilerin 0ngilizceyi sõnõf ortamõnda, Türkçeyi ise sokak ortamõnda ö'renmelerini irdelemektedir.

İlköğretim İkinci Kademede Etkinlik Temelli Öğretim ...

Matematiksel bilgi ile iletişim kurma, öğrencilerin karşılarına gelen bir tablo, resim, şema, grafik, somut model vb. kullanarak matematiksel düşüncelerini ifade etmeleri, matematiksel bir kavramla ilgili bir hikaye, öykü yazmaları, çevrelerinde gördüklerini matematiksel dili ...

TEST DRIVEN DEVELOPMENT OF EMBEDDED SYSTEMS

Bu tez kapsamında sınamaya dayalı yazılım geli*tirme yönteminin çevik bir yazılım yöntemine geçi*i mecbur kılmadan uygulanabilmesi için bir süreç olu*turulmu*tur. Bu yöntemin uygulanabilmesi için gerekli olan birim testi altyapısı, somut bir uygulama örne*i de olmak üzere ...