Sputtr.com | Alternative Search Engine

Sonras

Menopoz Öncesi ve Sonras› Dönemde Depresyon-Anksiyete ve ...

199 Menopoz Öncesi ve Sonras› Dönemde Depresyon-Anksiyete ve Yetiyitimi Dr. İncim BEZİRCİOĞLU 1, Dr. Leyla GÜLSEREN 2, Dr. Adile ÖNİZ 3, Dr. Neşe KINDIROĞLU 4 1 Uzm., 1.

Transüretral rezeksiyon sonras◊ geli¸en üretra darl ...

Abstract Objective: The aim of our study was to investigate uret hral strictures due to the transurethral resection (TUR) and related risk factors.

Koroner By-Pass Sonras ı Geli ş en İ skemik ...

Koroner By-Pass Sonras ı Geli ş en İ skemik Serebrovasküler Hastal ı klarda Kranial MR Anjiografi, Karotis-Vertebral Arter Doppler USG Sonuçlar ı Murat ÇABALAR *, Hüsniye ASLAN *, Orhan YA Ğ IZ *, Ş irin SAÇAK *, Gürkan GÜNEL *, Ertu ğ rul ELDELEKL İ *, Haluk CANERO Ğ LU ...

‹nfarkt sonras› geliflen kardiyak rüptürler; adli ...

253 ‹nfarkt sonras› geliflen kardiyak rüptürler; adli otopsi serisi Cardiac ruptures following myocardial infarction in medicolegal cases Amaç: Amaç: Bu retrospektif gözlemsel çal›flmada amaç, miyokard infarktüsü sonras› kardiyak rüptür (KR) geliflen adli otopsi olgular›na ...

Elektromiyografik Biofeedback ile Kombine Edilen Elektrik ...

66 Elektromiyografik Biofeedback ile Kombine Edilen Elektrik Stimulasyon ve Egzersiz Uygulamalar›n›n ‹nme Sonras› Üst Ekstremite Rehabilitasyonuna Etkisi Effect of Electrical Stimulation Combined with Electromyographic Biofeedback and Exercise Practices on Upper Extremity Rehabilitation ...

Ön çapraz ba¤ tamiri sonras›nda menüsküs ...

Ön çapraz ba¤ tamiri sonras›nda menüsküs iyileflmesinin histolojik ve radyolojik takibi: Deneysel çal›flma Histologic and radiologic evaluation of meniscal healing following reconstruction of the anterior cruciate ligament: an experimental study Mehmet DEM‹RKAYA, 1 Hasan KARA, 2 ...

Heterotopic ossification after total knee arthroplasty Total ...

Heterotopic ossification after total knee arthroplasty Total diz artroplastisi sonras› heterotopik ossifikasyon Funda ATAMAZ, 1 Semih AYDOGDU, 2 Simin HEPGULER, 1 Hakk› SUR 2 Ege University, 1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, 2 Department of Orthopaedic Surgery Objectives ...

(Microsoft Word - Profluk sonras\375 en son yay\375n listesi.rtf)

YURTDI*I (ULUSLARARASI) DERGĐLERDE YAYINLANAN MAKALELER 1. Cem KOPUZ , Suat TURGUT, Selami YAVUZ and Sezgin ĐLGĐ Distribution of Facial Nerve in Parotid Gland: Analysis of 50 Cases Okajimas Folia Anat. Jpn. 70(6): 295-300,1994.

POSTMENAPOZAL KADINLARDA KISA SÜREL‹ HORMON REPLASMAN ...

Tedavi sonras› total kolesterol ve triglise-rid de¤erlerinde anlaml› bir de¤ißiklik bulunamam›ßt›r. HDL-K de¤erleri tedavi sonras› anlaml› olarak yükselirken (p=0.017), Tablo 11.

Mide Karsinomal›Hastalarda Mikroskopik Rezeksiyon S›n›r ...

Kadir A¤a Sok. No: 10 D.: 8 Deniz Apt. Kad›köy - ‹stanbul e-posta: nduraker@hotmail.com Özet Amaç: Gastrektomi sonras›nda mikroskopik s›n›r tutulumu saptanan mide karsinomal› hastalarda rerezeksiyonun yararl› olup olmad›¤› tart›flmal›d›r. Bu çal ...