Sputtr.com | Alternative Search Engine

Sonucu

Pamuk Sapı ile Phanerochaete chrysosporium ve Funalia trogii ...

287 S. fiIK, A. ÜNYAYAR Pamuk Sapı ile Phanerochaete chrysosporium ve Funalia trogii'nin Yarı-Katı Fermentasyonu Sonucu Oluflan Lakkaz, Peroksidaz, Ligninaz ve Selülaz Aktiviteleri Sibel fiIK ‹nönü Üniversitesi, E¤itim Fakültesi, Biyoloji, Malatya-TÜRK‹YE Ali ÜNYAYAR Mersin ...

Bir Köpekte Domuz Yaralamasõ Sonucu Olu * an Uretral ...

V ETER * NER C ERRAH * D ERG * S * 44 Bir Köpekte Domuz Yaralamasõ Sonucu Olu * an Uretral Daralmanõn Perineal Üretrostomi ile Sa * altõmõ (Management of Urethral Stricture, Caused by a Pig Attack in a Dog, by Perineal Urethrostomy) N * SBET Ö.H. 1, ÖZAK, A. 2 1 Yrd.

Contract Award

Contract Award Project Name: Land Registry and Cadastre Modernization Project Country: Turkey Project Number: 7537-TU Bid/Contract Reference No: ICB-BRS-2010 Scope of Contract: Construction of Land Registry and Cadastre Bursa Regional Directorate's Building Duration of Contract: 15 months (450 ...

S‹STEM‹K LUPUS ER‹TEMATOSUSLU B‹R OLGUDA STERO‹DE ...

s‹stem‹k lupus er‹tematosuslu b‹r olguda stero‹de ba⁄li osteoporot‹k vertebra kiri⁄i sonucu ortaya Çikan konus medullar‹s sendromu ve rehab‹l‹tasyonu conus medullaris syndrome due to steroid induced osteoporotic vertebrae fracture and its rehabilitation in a case with ...

Journal of Clinical and Analytical Medicine Corresponding ...

Demir Çubuk Üzerine Düşme Sonucu Meydana Gelen Delici Göğüs Duvarı ve Üst Ekstremite Travması Penetrating Chest Wall and Upper Extremity Trauma Secondary to Falling on an Iron Rod Toraks Derneği 13.

Köpeklerde Gözlenen Kardiak Büyümelerin ...

Girifl Genellikle tekrarlayan eksersizler sonucu ihtiyaç duyulan hemodinamik art›fla yan›t olarak fizyolojik olarak geliflen ve ciddi rahats›zl›klara yol açan kardiyak büyümelerin kesin nedenleri tam olarak bilinmemektedir (1-3).

ZUHAL MANSFIELD*

Microsoft Word - Z.Mansfield.doc. ZUHAL MANSFIELD* * ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****g*****!***

Tiroid lezyonlarýnda tiroid ince iðne aspirasyon biyopsisi ...

ÝÝAB sonucu benign taný alýp, histopatolojik incelemede karsinom tanýsý alan vakalar 'yanlýþ negatif', tersine ÝÝAB sonucu malign olup histopatolojik incelemede benign tanýsý alan vakalar 'yanlýþ pozitif' olarak deðerlendirildi.

ÜROLOJİK MANİPULASYONLARIN SERUM PSA DÜZEYLERİ ÜZERİNE ...

Bu çalışmada kliniğimizde böbrek tümörü ön tanısı ile cerrahi tedavi uygulanan ve histopatolojik inceleme sonucu çeşitli benin lezyonlar saptanan olgular retrospektif olarak değerlendirilmiştir.