Sputtr.com | Alternative Search Engine

Sonucunda

Are free Android virus scanners any good?

Are free Android virus scanners any good? Authors: Hendrik Pilz, Steffen Schindler Published: 10. November 2011 Version: 1.1

Öğrencilerin Fen Başarısını Açıklayan Etmenler: Bir ...

... örtük değişkeni için 0.68'dir. Doğrulayıcı faktör çözümlemesi sonucunda elde ettiğimiz örtük değişkenler ile başarı örtük değişkeni arasında literatüre uyumlu bir model önerilmesi: ...

Kongre Kitap I

Her iki ekstraktın kullanımı sonucunda F 1 de yavrulama tamamen durdurulmuştur. Bu araştırma sonucunda, tıbbi bitkilerden alınan ekstraktların depolanan buğday tanelerini ambar zararlılarından koruduğu saptanmıştır.

UYGULAMA ÇALI * MASI: PORTFOLYO**

Portfolyo çalõ*masõ sonucunda, ö*retmenler elde edilen verileri gelecekteki e*itim hedeflerine daha kolay ve etkili ula*mada kullanarak, ...

Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinde Kullanılan Araştırma ...

Yapılan işlem sonucunda % 1 güven aralığında ve % 5 hata payı dikkate alındığında bu araştırmanın 324 birimlik olan evreni temsil edecek olan minimum örneklem sayısı 206 olarak hesaplanmıştır.

Kaldırma Makinaları ve Vinç Sistemleri

Yükünüze hükmedin!. do﷿an V›NÇ Hakkımızda About us DOÐAN VÝNÇ A.Þ. olarak 1973 yýlýnda Denizli'de üretim maratonuna baþlamýþ olan firmamýz, geçmiþ yýllarda gün ve gün elde ettiði tecrübelerin, günümüz teknolojileri ile yoðrulmasý sonucunda baþarýlý ...

Ülkemizde kent ve ilçe bazõnda yapõlan çalõ*malar ...

I*I***** ***** * * * ***** ***** * * * * * ***** Ülkemizde kent ve ilçe bazõnda yapõlan çalõ*malar sonucunda, adres temelini olu*turan bina numaralarõnõn ve sokak isimlerinin gerekli hassasiyette belirlenmedi*i ortaya çõkmõ*tõr.

Arıtma çamuru miktarının azaltılması ve özelliklerinin ...

Özet Atıksu arıtma tesislerinde, arıtma işlemleri sonucunda oluşan arıtma çamurlarının anaerobik yöntemlerle stabilizasyonu; atık ...

BÖBREK HÜCRELİ KANSER HASTALARINDA TÜMÖR SAYISI VE ...

Gill ve arka-daşları 11, 157 hastanın verilerini retrospektif olarak irdeledikleri çalışmalarında, BT sonucunda adrenal bez tutulumu görülmeyen 119 hastanın hiçbirisinde histopatolojik inceleme sonucunda adrenal bez tutulumu gözlememişlerdir.

CHEMICAL VAPOR DEPOSITION OF BORON CARBIDE A THESIS SUBMITTED ...

Reaksiyon ürünlerinin FTIR analizi sonucunda yüzeyde bor karbürü oluşturan reaksiyona ek olarak, gaz fazındaki bir başka reaksiyon sonucunda diklorobor ...