Sputtr.com | Alternative Search Engine

Soreuli

10 BEHCET Georgia

aRwerilia Soreuli aRmosavleTis, Sua aziis da xmelTaSua zRvis auzis qveynebSi, rogoricaa magaliTad iaponia, korea, CineTi, TurqeTi, tunisi da maroko. iaponiaSi mozrdil ...

robert j. marzano - jein i. foloqi efeqturi swavleba skolaSi ...

robert j. marzano . debra j. fiqeringi . jein i. foloqi efeqturi swavleba skolaSi ... venis diagrama: Soreuli warsuli da dRevandeloba Soreuli warsuli dRevandeloba

nino SaraSiZe marcxena parkuWis fizikuri datvirTviT inducirebuli ...

amgvarad, sadReisod arsebuli calkeuli kvlevebis urTierTgamomricxavi Sedegebi, ar iZleva safuZvels marcxena parkuWis sportuli hipertrofiis Soreuli Sedegebisa da prognozuli ...

bavSvebSi neiroinfeqciebis diagnostika da marTva

daavadebaTa marTvisa da Soreuli gamosavlisaTvis. Aam jgufSi Semaval daavadebebia meningiti – Tavis tvinis garsebis anTeba - da encefaliti – Tavis tvinis anTeba.

m i x e i l R o n R a Z e

Soreuli xasiaTis garTulebebi ( hipertenzia da proteinuria); 7 darCenili Tirkmlis travmirebis riski; 8 darCenili Tirkmlis amoucnobi qronikuli daavadebis aRmocenebis

International Instruments and Mechanism for the Fight against ...

Soreuli Sedegebis gamo, romelsac wameba aCnevs msxverplis fizikur, gonebriv da socialur identurobas. uxSiresad, wamebis mizania ara sikvdilis

Qetevan Mchedlishvili

saxeobebi da gvarebi, xolo genetikis, citologiis, Soreuli hibridizaciis, poliploidiisa da seleqciis gamoyenebiT axali kulturebis jiSebi da hibridebi. am mxriv metad ...

udiuri enaudiuri ena udiuri enaudiuri ena (gramatikuli analizi ...

DIST Soreuli demonstrativi DLOG Soreuli demonstrativi lokativSi ELAT elativi ERG ergativi [=instrumentalisi] ESS esivi FUT myofadi ZiriTadi

saxelmwifoebrioba da usafrTxoeba

saqarTvelo da misi Soreuli mezoblebi Tomas de vaali .....403

saqarTvelos muzeumebis siaxleebi (2)

axlo da Soreuli aRmosavleTis, dasavleT evropisa da axali da uaxlesi epoqis masalebi, agreTve informacia saqarTvelos erovnuli muzeumis SemadgenlobaSi Semaval muzeumebze ...