Sputtr.com | Alternative Search Engine

Sousit

Sesavali

Info-Tbilisi qaTmis bulioni RvezeliT 6,00 Chicken Boullon with Pie tomatis supi 5,90 Tomate Soup gaspaCo 6,90 Gaspaccio alublis krem-supi 7,00 Creamy Sour Cherry Soup cxeli kerZebi MAIN COURSE steiki 18,90 Beef Steak xbos suki (koniakis an Rvinis sousiT) 19,20 Veal Fillet (with your choice of ...

Pizza Ppica

14,00 spageti sokoTi , loriT , naRebis sousiT da parmezaniT spaghetti with Smoked Ham, Eggs, Cream sauce, and Parmesan 39. Spaghetti Carbonara…………………………………………… 15,00 spageti Sebololi loriT , kvercxiT , naRebis sousiT da parmezaniT Spaghetti with Smoked Ham, Eggs ...

asorti / Finger Food Assortment

Info-Tbilisi 7 Tevzis kerZebi / Fish kalmaxi momzadebuli vaniliT da citrusis emulsiiT Trout cooked with vanilla and citrus emulsion 19 grilze momzadebuli oragulis file pestos sousiT Grilled salmon filet served with pesto sauce 25 Semwvari kalmaxi broweulis sousiT Baked trout with pomegranate sauce 19 Semwvari ...

"SENATE" Spatial dish

... Grilled Assort Of Fish With Vegetable Trout of mountain, Red mullet on the stick and Salmon 28.00 lari GEL grilze Semwvari xorcis asorti Roris da xbos antrikoti lari Grilled Assort of meet Entrecote of Beef and Pork 25.00 GEL grilze Semwvari saqonlis xorcis steiki saqonlis file zRvis mariliT da Rvinis sousiT ...

apetaizerebi

info-tbilisi Tevzeuli da zRvis delikatesebi kalmaxi broweulis sousiT 21.90 kalmaxi, broweulis sousi, salaTis foToli,limoni farSirebuli kalmaxi 21.90 kalmaxi, sulguni, nigozi, salaTis foToli,, limoni midia naxevar niJaraSi 22.90 midia,salaTis foToli, limoni krevetebi espanurad 25.90 kreveti,macarela ...

meniu kerdzebis 1 - : > ? 8 O

steiki cxare sousiTsteiki cxare sousiTsteiki cxare sousiTsteiki cxare sousiT 26,50 bifSteqsi sokoTibifSteqsi sokoTibifSteqsi sokoTibifSteqsi sokoTi 24,50