Sputtr.com | Alternative Search Engine

Spadaju

Kidney Failure

... e i vezivnog tkiva • hronične upale (infekcije) • upotreba droge • otrovi U znakove hroničnog otkazivanja rada bubrega spadaju: ...

Cancer of the Colon and Rectum

... hirurškim putem. Ciste spadaju u dobroćudne tumore koji sadr e tečnost.

FCC-B Radio Frequency Interference Statement

Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod "elektronsku i električnu opremu" ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove

UČESTALOST FAKTORA RIZIKA ZA VASKULARNU DEmENCIJU KOD ...

U faktore rizika koji se mogu korigovati spadaju: arterijska hipertenzija kao najvažniji među •* vaskularnim riziko faktorima. Značajni su kako sistolni tako i dijastolni krvni pritisak, kao i dužina trajanja hipertenzije, ...

PERINATALNI MORTALITET U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2003. GODINI

U 7 rodili{ta s 1000-2000 poroda je prosje~na u~estalost bila 15,3%; u ta rodi-li{ta spadaju 4 rodili{ta II. razine (Slav. Brod, Vara'din, Pula, Zadar) te jo ...

MODULARNA TUMORSKA ENDOPROTEZA ZGLOBA KUKA MODULAR TUMOR ...

Tumorska endoproteza zgloba kuka spadaju u grupu specijalnih endoproteze koje se izrađuju po dimenzijama femura pacijenta („custom made”) i izrađuju se iz jednog

SOME ASPECTS OF THE STIC SYSTEM STABILITY CALCULATION

Međutim, imajući u vidu da problemi stabilnosti konstrukcija, po svojoj prirodi spadaju u područje nelinearne analize sa komplikovanim algoritmom rešavanja, ...

Registar za hartije od vrednosti u Srbiji me|u najmodernijim ...

... u koje spadaju obveznice, akcije, blagajni~ki zapisi, trezorski zapisi, komercijalni zapisi itd. CR HoV, tako|e, otvara ra~une hartija od vrednosti i nov~ane ra~une za fizi~ka i pravna lica, obavlja prenos hartija od vrednosti sa ra~una prethodnog na ra~un novog vlasnika, ...

Wind Top AE2010 All-In-One (AIO) PC

Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod "elektronsku i električnu opremu" ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka trajanja.

Distribucija podataka ispu Physical Planning Information ...

... prostorni podaci i usluge koji ne spadaju u javne informacije trebali bi svim korisnicima i građanima biti na raspolaganju po modelu djelomičnog povrata troškova ako bi ih koristili u komercijalne svrhe; ...