Sputtr.com | Alternative Search Engine

Spoljne

Lečenje zatvorenih preloma pilona tibije kombinacijom ...

Nakon četiri nedelje rigidna spoljna skeletna fiksacija pretvarana je u dinamičku, čime su omogućene dor-zalna i plantarna fleksija stopala, a sprečeni pokreti abduk-cije i adukcije (slike 1-4). Sl. 1 - Zatvoren prelom pilona tibije Sl. 2 - Prelom pilona tibije zbrinut kombinacijom spoljne ...

RADOVI SAXX SAVETOVANJA AGRONOMA, VETERINARAI TEHNOLOGA Vol ...

Pravilno odabran i rejoniran hibrid u interakciji sa faktorima spoljne sredine uti~e na stabilnost i adaptabilnost (Borojevi}, 1991). Bez obzira {to na{a zemlja

Unutrašnja hidroizolacija podruma

Unutrašnja hidroizolacija podruma Kako se vrši hidroizolacija zidova podruma sa spoljne strane , tako je neophodna i izolacija podova unutar podruma.

TOMISLAV VUKINA

Problemi spoljne trgovine i konjunkture, Vol. 23 (1-2), 1984: 49-76. Vukina, T. Razlike u proizvodnosti rada u poljoprivredi medju zemljama u razvoju (Agricultural Productivity Differences Among Developing Countries).

SURGICAL TREATMENT OF PERTROCHANTERIC FRACTURES USING ...

SURGICAL TREATMENT OF PERTROCHANTERIC FRACTURES USING PERSONAL EXTERNAL FIXATION SYSTEM 191 HIRURŠKI TRETMAN PERTROHANTERNIH PRELOMA KORIŠĆENJEM TEHNIKE SPOLJNE FIKSACIJE PO MITKOVIĆU Milorad Mitković, Sasa Milenković, Marko Bumbaširević, Aleksandar Lesic, Zoran Golubović, Desimir Mladenović ...

SVETSKA EKONOMSKA KRIZA: KORENI I INICIJATORI

... É Zbog svega prethodno navedenog, nelikvidnost u privredi je dostigla enormne razmere. É Problem bud etskog deficita postaje sve ozbiljniji i biće dobro ako ne pređe 5,5% BDP. É U prvih sedam meseci Srbija, odnosno njena preduzeća nisu bila u stanju da uredno servisiraju spoljne dugove, pa se mo ...

JAVNI DUG REPUBLIKE SRBIJE – STANJE I PERSPEKTIVE - THE ...

Stepen spoljne zadu`enosti je iznosio: Srbija i Crna Gora 81% Hrvatska 70% Bugarska 69% Ma|arska 54% ^e{ka 40% Poljska 37% Rumunija 32% Stari dug Pariskom klubu poverilaca u junu 2002. je reprogramiran, ~ija je

Praktični vodič za procedure sklapanja ugovora za spoljne ...

MIASP II (Program podrške Agenciji za razvoj infrastrukture lokalne samouprave - II) MODUL IMPLEMENTACIJE PROJEKTA 1 NASLOV: PROCEDURE SKLAPANJA UGOVORA EVROPSKE UNIJE TRENING MATERIJAL (HAND-OUT) Praktični vodič za procedure sklapanja ugovora za spoljne aktivnosti Evropske Zajednice ...

Oznaka JUS JUS Numbering

Urbano planiranje (projektovanje) 91.040 Zgrade 91.060 Elementi zgrada 91.080 Građevinske noseće konstrukcije 91.090 Spoljne konstrukcije 91.100 Građevinski materijali 91.120 Zaštita zgrada i zaštita u zgradama 91.140 Instalacije u zgradama 91.160 Osvetljenje 91.180 Unutrašnji završni radovi 91.190 ...

ANALIZA STATISTIKE SPOLJNE TRGOVINE CRNE GORE PO OPŠTEM I ...

SEKTOR ZA ISTRAŽIVANJA, STATISTIKU I IT Radna studija br. 18 ANALIZA STATISTIKE SPOLJNE TRGOVINE CRNE GORE PO OPŠTEM I SPECIJALNOM SISTEMU TRGOVINE Dr Nikola Fabris, glavni ekonomista Boris Kilibarda, direktor Direkcije za platni bilans i realni sektor Mr Mira Radunović, šef Odjeljenja za ...