Sputtr.com | Alternative Search Engine

Spregovoriti

The Role of the Mother Tongue upon the Acquisition of English ...

The Slovene version: //(1) Na cesti sem ostal pozno v NOC / (2) in brez prestanka krozil po Ulicah // (3) Zaradi oblaCIL / (4) ki sem jih NOsil / (5) sem se BAL / (6) da me bodo aretirali kot potePUha // (7) Z niKOmer si nisem upal spregovoriti / (8) miSLEC / (9) da bodo zaznali prePAD / (10) med mojim ...

FESTIVALSKA TOČKA

Sleherna od predstav 14. festivala Exodos poskuša spregovoriti natanko o tem. Primož Jesenko član programskega sveta W hat are the lacks typical of the early 21st century?

KORAKI DO VEČJE UČINKOVITOSTI IN PRODAJE NA

S tem podjetje ugotovi razloge za morebitne slabše rezultate, o katerih zaposleni v pogovoru niso upali spregovoriti, podjetje pa na ta način pridobi tudi marsikatero koristno informacijo za dopolnitev ali posodobitev standardov učinkovitega prodajnega postopka.

PONUDBA ZA IZVEDBO CAP PROGRAMA ZA PREVENTIVO ZLORABE OTROK

O CAP PROGRAMU CAP program za preventivo zlorabe otrok je primarno preventivni program, katerega cilj je z otroki na pozitiven in njihovi starosti primeren način spregovoriti o situacijah nasilja, zlorabe in jih okrepiti, da bi se znali nanje ustrezno odzvati.

UNIVERZA V LJUBLJANI

Zahvala gre tudi najinim sogovornikom in sogovornicam pri poglobljenih intervjujih, ki so bili pripravljeni spregovoriti o svojih življenjskih zgodbah.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna ...

Pre-dana so nam mnoga duhovna in materialna dejstva realnosti, naše videnje, vednost, spoznanje, drugačno delovanje in obvladovanje, da o tem, posameznikom in širokim množicam lahko in predvsem 'moramo' spregovoriti.

ANALIZA ANKETE O PREHRANI ZA UČENCE

Še naprej bomo uvajali čim več bio in eko ivil domače proizvodnje Pomembno bi bilo tudi več spregovoriti o zajtrku, kot enemu najpomembnejših dnevnih obrokov.

ZA DOBER ODNOS V DRUŽINI IN ZAKONU JE POTREBEN POGOVOR

Morda bomo morali spremeniti naše izrazoslovje in bolj življenjsko spregovoriti o zakramentih. Mi v Cerkvi damo pogoje za sprejem zakramente, ker so nam zakramenti sveti, njim pa so ti pogoji odveč, ker jim zakramenti ne pomenijo tega in govorijo: Samo zahte-vate od nas…

(Microsoft Word - DIPLOMA-kon\350na.doc)

O tej problematiki je nujno potrebno spregovoriti in Petzold postavlja alternativno tezo: - Teza, da je *lovek e zaradi svojega evolucijskega razvoja opremljen in sposoben premagati travme (Petzold 2001m).

TRESCON d.o.o., Ljubljana, SI-1000 Ljubljana, Koseška 8 Tel ...

Vsem zaposlenim, •* vodjem razlicˇnih oddelkov v podjetjih, •* koordinatorjem dela skupin v podjetjih. •* Namen je odkrito spregovoriti o tem, kaj nas za delo v podjetju motivira, kaj destimulira, narediti nacˇrt za ustvarjanje bolj motivirajocˇega okolja in povecˇati samomotivacije za delo. 1 dan; ...