Sputtr.com | Alternative Search Engine

Spremembo

Commission Decision of 28 July 2010 amending Decision 2009 ...

Commission Decision of 28 July 2010 amending Decision 2009/767/EC as regards the establishment, maintenance and publication of trusted lists of certification service providers supervised/accredited by Member States (notified under document C(2010) 5063)Text with EEA relevance

OBVESTILO / NOTIFICATION

Hkrati vas obveščamo, da ste na podlagi 185. člena ZPIZ-1 dolţni sporočiti vsako spremembo, ki vpliva na pravico do pokojnine ali na izplačevanje pokojnine, v 8 dneh po nastali spremembi, zlasti: - spremembo osebnega bančnega računa; - spremembo drţavljanstva; - spremembo prebivališča; ...

OBVESTILO / NOTIFICATION

Hkrati vas obveöčamo, da ste na podlagi 185. člena ZPIZ-1 dolûni sporočiti vsako spremembo, ki vpliva na pravico do pokojnine ali na izplačevanje pokojnine, v 8 dneh po nastali spremembi, zlasti: - spremembo osebnega bančnega računa; - spremembo drûavljanstva; - spremembo prebivaliöča; ...

ADMINISTRATIVE AND OTHER TERRITORIAL BREAKDOWNS OF THE ...

Takšno stanje je ostalo prav do uveljavitve Zakona o postopku za ustanovitev, združitev oziroma spremembo obmo čja ob čine ter o obmo čjih ob čin (Uradni list SRS, št. 28/80, 9/82, 27/84, 38/89 in Uradni list RS, št. 30/90) ter Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in ...

The relationship between Early Holocene climate change and ...

Z osredoto"enjem na klimatski dogodek pred 8.2K, v tem "lanku podajamo teoreti"ni in metodolo#ki dokaz zoper domnevo o premo"rtnih, pasivnih odgovorih prazgodovinskih dru! b na globalno klimatsko spremembo.

Številka: 1472-0020/2010 Datum : 31.5.2010

2008 o pregledu sprememb pogojev dovoljenj za promet z zdravili za uporabo v humani medicini in zdravili za uporabo v veterinarski medicini, predložijo spremembo tipa IB najkasneje v 30 dneh po objavi obvestila.

Content of the skill test/proficiency checkfor the CPL(H)

c Blagi levi / desni zavoji (nagibi do 30º) v vzpenjanju in/ali spuščanju, s spremembo smeri 180º in 360º. Climbing and descending, including turns at rate 1 onto specified headings

REPUBLIKA SLOVENIJA

(3) Pogodbenici v šestih mesecih po sprejetju razsodbe storita vse potrebno za njeno izvršitev, vključno s spremembo notranje zakonodaje, če je to potrebno.

External Interface Guide

spremembo, izvršitev in izbris zastavne pravice; - sodnih izvršbah za izterjavo denarne terjatve - sodni registrski član je član, ki je pooblaščen za odprodajo vrednostnih papirjev na organiziranem trgu (vnos

Pomen vlakninaste krme - sena za konje

Pri krmljenju obroka z zmanjšano vsebnostjo vlaknine v obroku je mogoče dokazati spremembo v obnašanju v obliki grizenja in u ivanja lesa (Haenlein, 1969).