Sputtr.com | Alternative Search Engine

Srdcov

KOMOROV… ARYTMIE A†N`HLA SRDCOV` SMRç PRI AK⁄TNOM ...

379 komorov… arytmie a†n`hla srdcov` smrç pri ak⁄tnom infarkte myokardu v†trombolytickej …re jurkovi¨ov` o., spitzerov` h., cag`" s. ventricular arrhythmias and sudden cardiac death in acute myocardial infarction in thrombolytic era nÆhla srdcovÆ smrù (nss) pri akœtnom infarkte ...

PROGNOSTICK› V›ZNAM BIOCHEMICK›CH MARKEROV PRI AK ...

(78), ktorÌ zistili aû 78 % öpecificitu pri predpovedanÌ srdcov˝ch prÌhod do 6 mesiacoch po prijatÌ pacientov s†NAP s†negatÌvnymi hodno-tami CK-MB, ale zv˝öen˝mi hladinami TnT.

Obsah/Content

Vachulová Kardiologická klinika, Národn( ústav srdcov(ch a cievnych chorôb, Bratislava 13.30 - 13.45 24. Smrtiaca kombinácia „diabetes a hypertenzia" - multidisciplinárna terapeutická v%zva S. Filipová Kardiologická klinika, Slovenská zdravotnícka univerzita, Národn( ústav srdcov(ch a ...

HLAVNI ODBORNICI V SR

Michal HULMAN Národn˝ ústav srdcov˝ch a cievnych chorôb, a. s., Bratislava 4. pre cievnu chirurgiu prof. MUDr. Mária FRANKOVIČOVÁ, PhD. V˝chodoslovensk˝ ústav srdcov˝ch a cievnych chorôb Koöice, a. s. 5. pre detskú chirurgiu MUDr.

SLS Hypertenzia mail

Nosnou témou Kongresu je artériová hypertenzia - najzávaÏnej‰í rizikov˘ faktor aterosklerózy, choroby, ktorá je spomedzi srdcov˘ch acievnych chorôb celosvetovo prvorad˘m zabijakom súãasnej civilizácie.

13 Zlýhanie pace-makera Zumarova

Kazuistika •V˝jazd 18:43 hod, príchod na adresu 18:56 hod OA: •Vysok˝ TK •Trojcievne postihnutie srdcov˝ch ciev /pace-makerICD MAXIMO VR 1232 CX,MEDTRONIC -VVIR / 22.9.2007/ •CHOBPCH

KUI342 Úvod do neurovied

... hlavov˝ch nervov) •sluch (kochleárny nukleus, olivárna sústava) •riadenie vybudenia mozgov˝ch aktivít (retikulárna formácia) KUI342 T˝ûdeň 2: strana 6 •riadenie vybudenia mozgov˝ch aktivít (retikulárna formácia) •vegetatívne (autonómne) funkcie ako trávenie, d˝chanie, srdcov ...

Choroby obliciek, World Kideny Day

spomaliť*a*dokonca*zastaviť*chronickú*obličkovú*chorobu,*a*to*užívaním*liekov*a*zmenou* šýlu*života,*resp.*niektorých*návykov.** * Riziko*predčasnej*smrti*v*dôsledku*ochorenia*srdcov o1cievneho*systému*je*u*pacientov* s*chronickou*obličkovou*chorobou*v*priemere*100x*vy ššie*ako*riziko ...

INDIKACNY ZOZNAM PRE KUPELNU STAROSTLIVOST

B II/10 podľa základnej diagnózy Stavy po operáciách srdcov˝ch ch˝b vroden˝ch alebo získan˝ch a stavy po revaskularizačn˝ch cievnych rekonötrukciách na srdci vrátane stavov po perkutánnej transluminálnej angioplastike, transplantáciách srdca, poúrazové stavy srdca od 6 do 12 mesiacov po ...

Nosov· aerodisperzia s odmern˝m d·vkovanÌm bez konzerva*n ...

... ne*~iad˙ce ˙*inky: diagnostick˝ch z·krokoch. roz*aÌrenie zrenÌc (mydri·za), nevo*>nos*e, zmodranie pier (cyanÛza), hor˙*ka, k*U*e, poruchy Upozornenie: Pri chronickej n·dche sa liek mÙ*~e pou*~Ìva*e len na odporu*enie lek·ra srdcovej *innosti a krvnÈho obehu (tachykardia, srdcov· arytmia ...