Sputtr.com | Alternative Search Engine

Sredi

seznami osemenjevalnih sredi

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO VETERINARSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE REPUBLIKA SLOVENIJA www.vurs.gov.si,e: gp.vurs@gov.si Parmova53,1000 Ljubljana t:013001300, f:013001356 (e) OSEMENJEVALNASREDIŠČAZASKLADIŠČENJESEMENAOVCI NKOZ Ovine and caprine semen storage centres ...

THE RURAL-URBAN FRINGE: ACTUAL PROBLEMS ANDFUTURE PERSPECTIVES

Zara-di selitve nakupovalnih aktivnosti iz mestnega sredi{~a na obrobje se {irijo nove oblike suburbanizacije. Velika nakupovalna sredi{~a in nakupovalna sprehajali{~a, zabavi{~na sredi{~a ter poslovni in industrijski par-ki so poleg resnega tekmovanje med mestnimi sredi{~i in obmestnimi poslovnimi ...

Zgradba in delovanje vidne poti pri ~loveku The structure and ...

Tudi podatki, pridobljeni vklini~nih stanjih, kot so mo`ganska akromatopsija (nezmo`nost zaznavanja barv), akinetopsija (nezmo`nost zaznavanja gibanja), prozopagnozija (nepre-poznavanje znanih obrazov), ka`ejo na obstoj ve~ funkcijsko specializiranih sredi{~.

F. KAHRAMAN: THE USE OF RESPONSE SURFACE METHODOLOGY FOR ...

sredi{~nim kompositnim na~rtom (CCD). Kvadrati~en model je bil razvit za napovedovanje in analizo odvisnosti med pogoji stru`enja in hrapavostjo povr{ine.

Epidemiološko istraživanje oralnog zdravlja u srednjoj ...

Svrha rada: bila je ustanoviti ko-liko je čest karijes kod stanovnika srednje Dalmacije u tri različite životne sredi-ne - gradskoj (Šibenik), seoskoj (Drniška zagora) i otočnoj (Murter) i to u pet različitih dobnih skupina.

TRANSFORMATIONS IN THE BLACK SEA REGION

Russia's position in the region can perhaps be best defined by the title of an old Soviet cult classic: "One's own among strangers - a stranger among one's own" ( svoy sredi chuzhikh - chuzhoi sredi svoikh ).

THE GREAT TERROR IN THE PROVINCES OF THE USSR, 1937-1938

Tsirkuliar 326 (16.02.1938) "O repressiiakh sredi afgantsev" [unpublished]. Prikaz 00606 (17.09.1938) "Ob obrazovanii osobykh troek dlia rassmotreniia del na arestovannykh v poriadke prikazov NKVD SSSR Nr. 00485 i dr[ugikh]" [This prikaz concerns exclusively the national operations, not prikaz 00447].

PREDICTION MODEL OF CORONARY HEART DISEASE IN PATIENTS WITH ...

Sredi{niot indeks na FA be{e 7.1% kaj KAB obs + pacienti i 10.3% kaj KAB obs ‡ pacienti. Modelot ima{e prifatliva specifi~nost (89%), no senzitivnosta be{e niska (24%).

KRK HR GB

Sredi{njim dijelom Krka pru`aju se plodna polja: Omi{aljsko, Dobrinjsko, Vrbni~ko i Ba{}ansko. Obala je dobro razvedena, s mnogimzaljevi-ma, uvalama i prirodnim {ljun~anim pla`ama.

DISTRIBUCIJASOJEVAI KRETANJE REZISTENCIJE GRAM POZITIVNIH I ...

... Tatjana Kurucin, Anka Vukeli} Institut za plu}ne bolesti, Sremska Kamenica SA@ETAK Pra}enje distribucije sojeva odre|enih bakterijskih vrsta i njihove osetljivosti na antibiotike veoma su zna~ajan parametar u svakodnevnoj klini~koj praksi, jer se na osnovu ovih pokazatelja, u odre|enoj sredi-ni, mo`e ...