Sputtr.com | Alternative Search Engine

Sredini

UTICAJ ŽENSKIH POLNIH HORMONA NA PARODONCIJUM TOKOM ...

ba posle 45. godine života u našoj sredini. Smatra se da ženski polni hormoni mogu da menjaju odgovor paro doncijuma na delovanje bakterijskog plaka i tako indi

ПРЕДЛОГ

Z A K O N O ZAŠTITI OD BUKE U IVOTNOJ SREDINI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuju se: subjekti zaštite ivotne sredine od buke; mere i uslovi zaštite od buke u ivotnoj sredini; merenje buke u ivotnoj sredini; pristup informacijama o buci; nadzor i druga ...

U Č ESTALOST HELICOBACTER PYLORI INFEKCIJE KOD BOLESNIKA SA ...

niji faktor u nastajanju peptičkog ulkusa u našoj sredini. Ključne reči: Helikobacter pylori + epidemiologija; Dispepsija; Peptični ulkus; Duodenalni ulkus + etiologija;

*}ivotna sredina za Srbiju Environment for Serbia za Evropu ...

Stavovi NVO Srbije za VI panevropsku ministarsku konferenciju o *~ivotnoj sredini Platform of the NGOs in Serbia for the VI Pan-European Ministerial Conference on Environment Beograd | 10.

EU DIRECTIVES in focus - DIREKTIVE EU u fokusu

Similarly the direct translation of the expression "environmental report" would be izve{taj o `ivotnoj sredini, but a x EDITOR'S FORWORD 2 To su:-Direktiva saveta 97/11/EC, od 3. marta 1997, kojom se menja i dopunjuje Direktiva 85/337/EEC od 27. juna 1985. o proceni uticaja odre|enih javnih i privatnih ...

Ekoloska istina 2003.

Svrha ovog programa je da olakša pristup informacijama o ivotnoj sredini sa ciljem da pomogne procesu odlučivanja i buđenju svesti u gradovima, lokalnoj sredini i širom sveta.

POD POKROVITELJSTVOM CONFERENCE SPONZORED BY - MINISTARSTVA ...

vode poboljšanju stanja u životnoj sredini. U tom cilju razmatraće se iskustva sa postojećih uređaja i objekata, unapređenje ra da na njima, projektovanje novih, te kontrola kvaliteta rada i efekta.

ZAK ON O ZAäTITI OD BUKE U éIVOTNOJ SREDINI I. OPäTE ODREDBE

ZAK ON O ZAäTITI OD BUKE U éIVOTNOJ SREDINI I. OPäTE ODREDBE * lan 1 Ovim zakonom ure*uje se zaötita od buke u ûivotnoj sredini i utvr*uju mjere za suzbijanje ötetnog dejstva buke na zdravlje ljudi.

Environment Protection - Cleaner Production

Inženjering u životnoj sredini LOKALNA SAMOUPRAVA: LOKALNA SAMOUPRAVA:Lokalni ekonomski razvoj, privlačenje investicija i zaštita životne sredine; održavanje čistoće, komunalna oprema,

QUALITY POLICY STATEMENT

elimo dobro i kvalitetno raditi, da se kao i naši gosti ugodno osjećamo u našoj radnoj sredini, jer smatramo da samo tako mo emo očekivati najbolje rezultate, profitabilno poslovanje i odgovarajući povrat ulo enog kapitala.