Sputtr.com | Alternative Search Engine

Stambenih

ŽELJEZNICA CRNE GORE AKCIONARSKO DRUŠTVO

Statuta Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica, Odbor direktora je na devetnaestoj redovnoj sjednici održanoj dana 29.12.2008. godine, donio P R A V I L N I K o rješavanju stambenih potreba zaposlenih OSNOVNE ...

References and General data

Petrašković, Z., Brenjo, N., Maglajić, Z., Prca, M.: Program za izradu predmera i predračuna radova stambenih i javnih objekata i tipskih hala sistema IMS i HIMS, SDGKJ, Dubrovnik, 1989., str. 249-252.

DIPLOMSKI RAD

Boris Adum: Utjecaj energetske politike u zgradarstvu na ispunjavanje obaveza Kyoto Protokola 3.3 Troškovi rekonstrukcije postojećih stambenih objekata Troškovi su procijenjeni na način opisan u poglavlju 2.4.

u Beogradu, angažuje firma AVASTA SYSTEM DOO BEOGRAD koja se ...

Saglasnost 20 Saglasnost 20. Saglasan/na sam da se u cilju održavanja zgrade u ulici _____ broj _____ u Beogradu, angažuje firma AVASTA SYSTEM DOO BEOGRAD koja se bavi održavanjem higijene stambenih objekta, po ceni i uslovima koji su navedeni u ugovoru ( _____ dinara po stanu mesečno) .

VOJVODJANSKA BANKA A

9 Standard odnosno 0,5% od iznosa kredita ako je LTV veći od 80% + troškovi NKOSK, jednokratno 1% of the loan amount, in case LTV is less than or equal to 80% and 0,5% of the loan amount if LTV is over 80%+ NMIC charges, single payment Naknada za obradu Zahteva za refinansiranje stambenih kredita (u ...

sajt stevi UREDBA O ODRZAVANJU STAMBENIH ZGRADA I STANOVA

UREDBA O ODRŽAVANJU STAMBENIH ZGRADA I STANOVA Član 1 Ovom uredbom bliže se uređuje način održavanja stambenih zgrada i stanova, određuju

PROJEKT REKONSTRUKCIJE PORODI Č NIH ZGRADA ZA SEOSKI TURIZAM ...

parametre programa rekonstrukcije tipičnih stambenih objekata u funkciji seoskog turizma (sa elementima za rekonstrukciju/uređenje pomoćnih

Javno komunalno preduze}e za objediwenu naplatu komunalnih ...

bane gasa igrarije.pdf. Javno komunalno preduze}e za objediwenu naplatu komunalnih, stambenih i drugih usluga i naknada Ni{Nade Tomi} 7 18000 Ni{tel. 018/511-830, faks. 018/521-565 Mati~ni broj: 2011 6803; PIB: 104244673 Teku}i ra~uni: Agro banka: 245-53562-77; Aik banka: 105-20941-62; RBV: 335 ...

Novi radiokarbonski datumi rane starčevačke kulture u Hrvatskoj

Stambena zemunica 37, du ine 15 m i širine 5 m, bila je u svojem sjeveroistočnom dijelu uništena dotadašnjim iskopom Ciglane. 6 Raspored unutarnjeg prostora ove zemunice razlikovao se od ostalih stambenih zemunica u naselju po tome što je cijela zemunica bila samo jedna prosto-rija s plitko ukopanim ...

EGE 503 final

E nergetika 116 5/2003 O vaænosti Centralnog toplinskog sustava koji Zagreb opskrbljuje toplinskom energijom za grijanje i pripremu potroπne tople vode moæda najbolje govore brojËani pokazatelji: na njega je prikljuËeno oko 1000 stambenih i poslovnih zgrada, odnosno time je osigurana ...