Sputtr.com | Alternative Search Engine

Stanovanju

UGOVOR O STUDIRANJU

Na osnovu člana 96 Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske ( Slu beni glasnik Republike Srpske br. 85/06 ), Zakona o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju ( Slu beni glasnik Republike Srpske, br 30/07 ) i člana 29 Statuta Panevropskog univerziteta od 12.07.2007. godine ...

Kompletan tekst propisa

"Slu beni glasnik RS", br. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01 Z A K O N O STANOVANJU I. OPŠTE ODREDBE Clan 1.

Commercial Real Estate in Serbia

Zakupodavac i zakon o stanovanju - Koje su glavne odlike? 1.3.1. Zakup stanova/parcela Ugovor obavezno mora biti u pisanoj formi. U novoformirani ka-tastarski sistem može se upisati samo zakup, čiji je rok duži od 10 godina.

ZAKON O ODR AVANJU STAMBENIH ZGRADA

Zakona o stanovanju ("Slu beni glasnik Republike Srbije", br. 50/92, 76/92 i 33/93) i član 14. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stanovanju ("Slu beni glasnik Republike Srbije", broj 33/93).

ZAKON O STANOVANJU I ODR AVANJU STAMBENIH ZGRADA

Predlog ZAKON O STANOVANJU I ODR AVANJU STAMBENIH ZGRADA I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju seprava i obavezeeta nih vlasnika u pogledu odr avanja stambene zgrade i zajedničkih djelova stambene zgrade, oblast socijalnog stanovanja, i druga pitanja od značaja za oblast stanovanja.

ZAKON O STANOVANjU I ODR AVANJU STAMBENIH ZGRADA

Microsoft Word - Radna verzija Zakona o stanovanju i odrzavanju stambenih zgrada.doc

ZAKON O STANOVANJU

ZAKON O STANOVANJU - integralni tekst važeći 1.juna 2006 - ("Službeni glasnik RS", br. 50/1992, 76/1992, 84/1992, 33/1993, 46/1994, 47/1994, 49/1995, 16/1997, 46/1998 i 26/2001) Glava prva OPŠTE ODREDBE Član 1.

UNECE Conference on Social Housing Vienna, 28 - 30 November ...

stanod45.5m2-duplexuporodicnomiviseporodicnom stanovanju stanod46.2m2-uporodicnomiviseporodicnom stanovanju stanod46.2m2-uporodicnomstanovanju Arh.

ZAKON O ETA NOJ SVOJINI

ZAKON O ETA NOJ SVOJINI (Objavljen u 'Sl. list RCG', br. 21/95, 23/95, 12/97, 21/98) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Eta nom svojinom, u smislu ovog zakona, smatra se pravo svojine na posebnim djelovima zgrade s kojima su nedjeljivo povezana određena prava na zajedničkim djelovima zgrade i na ...

ZAKON

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89 i "Sl. list SRJ", br. 31/93) Deo prvi OPŠTI DEO Glava I OSNOVNA NAČELA Sadr ina zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se obligacioni odnosi koji nastaju iz ugovora, prouzrokovanja štete, sticanja bez osnova ...