Sputtr.com | Alternative Search Engine

Stanoven

Dílčí kvalifikace Stráûn˝ Soubor otázek pro písemnou ...

... dalöí zákonem stanovené úkoly prokázat svoji přísluönost stanoven˝m způsobem vûdy prokázat svoji přísluönost stanoven˝m způsobem pokud to povaha nebo okolnosti umoûňuj ...

SB Ě RACÍ NÁV Ě S

Stanoven˝ rozsah pouûití. • Sběrací návěs je konstruován v˝hradně pro sběr píce nebo slámy ( tzv. stanoven˝ rozsah pouûití).

Vyhláška č. 107-2005 o školním stravování

... äkolní stravování se řídí v˝ûivov˝mi normami stanoven˝mi v příloze č. 1 k této vyhláöce a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanoven˝ch v příloze č. 2 k této vyhláöce. § 2 Organizace ökolního stravován ...

Smlouva o úvìru - VZOR PRO WWW

... kdy se věřitel dozví o splnění podmínek stanoven˝ch v čl. 3.1. písm. j), k) Smlouvy, a to po prokázání splnění podmínek čerpání dluûníkem věřiteli. 2.2.

Kombinovaná forma studia

... formě studia je povinen účastnit se konzultačních schůzek s vyučujícím a dalöí v˝uky v termínech stanoven˝ch rozvrhem. (4) ...

Nařízení Komise (EU) č. 575/2011 ze dne 16. června 2011 ...

Není-li v uvedeném sloupci stanoven ádný specifický obsah vlhkosti, pou ije se bod 6 přílohy I nařízení (ES) č. 767/2009. (12) ...

Kanalizace “Zdice – Chodouň“

Příspěvek na vybudování nové kanalizační přípojky byl stanoven na 10 tisíc korun. Kde dojde k rekonstrukci stávající přípojky, placení příspěvku odpadá.

osoby zamestnanej u prijímate*a/partnera v pracovnom pomere ...

... a ukon*enia pracovného *asu v zmysle vnútorného predpisu zamestnávate*a, pracovn˝ *as neprekro*il zákonom stanoven˝ limit, Má zamestnanec stanoven˝ pevn˝ pracovn˝ *as po*as vöetk˝ch pracovn˝ch dní v sledovanom období? ...

D O M O V N Í Ř Á D

Klid v domě je stanoven od 22.00 hod. večerní do 06.00 hod. ranní. V této době se v bytě zakazuje provádět jakékoliv činnosti, které by ruöily ostatní nájemníky.

Vykazování odpracované doby na projektu

ním výkazem práce 1.4. pokud není v PS stanoven úvazek a není pY esn˙ specifikován popis práce daného zam˙stnance, který se podílí na Y eaení projektu ...