Sputtr.com | Alternative Search Engine

Stanovniku

STATISTIKA OKOLIŠA Environment Statistics

BROJ/ NUMBER 2 STATISTIKA OKOLIŠA Environment Statistics JAVNI ODVOZ I ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA PUBLIC MUNICIPAL TRANSPORTATION AND DISPOSAL WASTE Procijenjena količina proizvedenog komunalnog otpada za 2009. godinu iznosi 1.493.060 tona, odnosno 389 kg po stanovniku godišnje, ili 1.08 kg po ...

SVETSKA EKONOMSKA KRIZA I PERSPEKTIVE ODR IVOG RASTA

«Dno» globalne ekonomske aktivnosti se pomera sa 1991. na 1993. godinu, ali aktuelna recesija, u oba slu*aja, ostaje najdublja u poslednjih pet decenija. Me*utim, ako se GDP po stanovniku zameni ukupnim bruto doma*im

BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA BOSNU I HERCEGOVINU 20 10 ...

EUR 12.273 12.519 Gross domestic product, mio EUR Bruto domaći proizvod po stanovniku, EUR 3.194 3.258 Gross domestic product per capita, EUR Bruto domaći proizvod, mil.USD 17.063 16.579 Gross domestic product, mio.USD Bruto domaći proizvod po stanovniku, USD 4.440 4.314 Gross ...

PRIVREDNIRAZVOJI PRILIVINOSTRANIH SREDSTAVA U ZEMLJE U TRANZICIJI

Kompara-tivna analiza koristi se za upoređivanje karakteristične promene bruto domaćeg proizvoda, stranih direktnih investicija i bruto domaćeg proizvoda po stanovniku u Srbiji i zemljama Jugoistočne Evrope i Za-jednice nezavisnih država (ZND).

LEGISLATIVA U SEKTORU VODA SRBIJE I HARMONIZACIJA SA ...

Potrošnja vode po stanovniku godišnje u najnerazvijenijim zemljama iznosi prosečno oko 40-50 m 3, a prosečno 700 m 3 po stanovniku godišnjie u Evropi i ekstremno velike potrošnje u SAD od oko 2.500 m 3 /stanovniku zbog velike potrošnje u poljoprivredi i industriji.

I PROIZVOD CRNE GORE ZA 2009. GODINU - GROSS DOMESTIC PRODUCT ...

i proizvod po stanovniku u EUR . Gross domestic product per capita in EUR : 3 = (1/2) 4 908 : 4 720 4. Bruto domać. i proizvod u stalnim cijenama (u cijenama prethodne godine),

Nacionalna ekonomija

Najopstiji od njih je drustveni proizvod po stanovniku (GDP-Gross Domestic Product ili GNI- Gross National Income) pa se zato najcesce i koristi, a takodje je i pogodan za medjunarodna poredjenja.

UTICAJ SPOLJNE TRGOVINE NA EKONOMSKI RAST

U drugoj polovini dvadesetog veka svetska trgovina je ostvarila znatno br`i rast od svetskog GDP-a i posebno GDP-a po stanovniku, a ~ini se da se ti trendo-vi nastavljaju i s po~etka 21 veka.

CROATIA IN FIGURES

EUR 39 745 43 390 47 765 45 669 45 917 Gross domestic product, market prices (current), mln EUR Bruto domaći proizvod po stanovniku, EUR 8 951 9 781 10 771 10 311 10 394 Gross domestic product per capita, EUR Stope rasta (%) 4,9 5,1 2,2-6,0-1,2 Growth rates (%) Implicitni defl atori BDP-a 104,0 104,1 106,1 103,3 101,0 ...

SAOPŠTENJA / COMMUNICATIONS Ružica Mrdaković Cvetković ...

Komparativna analiza koristi se za upoređivanje karakteristične promene bruto domaćeg proizvoda, stranih direktnih investicija i bruto domaćeg proizvoda po stanovniku u Srbiji i zemljama Jugoistočne Evrope i Zajednice nezavisnih država (ZND).