Sputtr.com | Alternative Search Engine

Stanowi

Praca doktorska stanowi przykł

Praca doktorska stanowi przykł. ad zintegrowanej analizy . geologiczno-geo fizycznej danych sejsmicznych, skoncentrowanej na zagadnieniach strukturalno-tektonicznych.

The failure of market failure Towards a 21st century Keynesianism

Contents The success of market failure? 4 The impossible quest for the perfect market 6 Innovation drivers go well beyond market mechanisms 8 Reciprocity and trust as the best response to market failures 12 Market failure as model failure: I.

OCENA WYBRANYCH ELEMENTÓW JAKO * CI * YCIA U CHORYCH ...

Materia¯ i metodyka Grup* badan* stanowi¯o 32 chorych operowanych z powodu stopy cukrzycowej w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczy* Akademii Medycznej w Poznaniu w latach 1993-1998. *redni wiek chorych wynosi¯ 66 lat. W*ród ocenianych osób by¯o 23 m**czyzn i 9 kobiet.

Miejsce wtÛrnych glomerulopatii poúrÛd przewlek‡ych ...

Na ogÛ‡ stanowi‡y one oko‡o 1/3 biopsji a jedynie w materiale oúrodka w Olmsted (USA) dotyczy‡o to nie-spe‡na 1/5 biopsji [30]. Nale¿y wzi„Ê jednak pod uwagŒ, ¿e przeprowadzona analiza pu-blikacji dotycz„cych wspomnianych rejestrÛw ukazuje jak bardzo trudno jest porÛwnywaÊ ...

Thermal & Refurbishment Fund

śród wsz y stkich wniosków o p remie, które w pł y nęł y od p ocz ątku funkc j onowania p ro g ramu na j wi ększ ą cz ęść stanowi ą wnioski na modenizac j

Przerzuty raka do jajnikÛw. Korelacje kliniczno-morfologiczne

Guzy Krukenberga stanowi„ oko‡o 40% wszystkich nowotworÛw przerzutowych jajnika iwystŒpuj„ wpo-staci litych guzÛw oprzeciŒtnej úrednicy 8,5 cm, w80% obustronnie.

(Microsoft Word - 10NL1Ga\361czakMilona.doc)

Piel*gniarki a szczepienia przeciw wzw typu B 51 wed¯ug danych Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych, zaka*enia HBV stanowi¯y w 2001 roku 33,3% wszystkich notowanych zaka*e* w*ród pracowników szpitali; w*ród zaka*onych przewa*a¯y piel*gniarki [8].

Wzorzec-przegl d lekarski-XX-2001

DoúÊ licz„ grupŒ stanowi‡y dzieci z tikami 445 (3,97%) o zrÛ¿nicowanej morfologii. U wie-lu z nich obserwacja i badanie neurologicz-ne oraz ocena dynamiki zmian by‡y wystar-czaj„ce do ustalenia rozpoznania, niekiedy konieczne by‡o jednak wykonanie EEG.

PLAZMIDY I BAKTERIOFAGI WYST!PUJ"CE U BAKTERII SALMONELLA

Jednak nie wszystkie rodzaje plazmidów mog! wspóøistnie$ w komórce bakteryjnej, o czym decyduje ich przynale%no#$ do okre#lonej grupy niezgodno#ci Inc (incompatibility), stanowi!cej istotny element cha-rakterystyki plazmidów.

PRZEBIEG ATOPOWEJ ALERGII POKARMOWEJ W PIERWSZYCH LATACH flYCIA

NajczŒúciej uczulaj„cym pokarmem by‡o mleko (62 dzieci) oraz pszenica, ¿yto, bia‡ko i ¿Û‡tko jajka, ktÛre razem stanowi‡y 3/4 eliminowanych pokarmÛw (ryc. 2).WystŒpowa‡y po nich przede wszystkim jelitowe i skÛrne obja-wy niepo¿„dane (94%) (ryc. 3).