Sputtr.com | Alternative Search Engine

Statuta

FIFA Statutes

3 INDEX Page Article REGULATIONS GOVERNING THE APPLICATION OF THE STATUTES 58 1-2 I. Application for admission to FIFA 59-61 3-7 II. Defi nition, notifi cation and registration of matches 62 8 III.

FIFA STATUTES

100 YEARS FIFA 1904 - 2004 Fédération Internationale de Football Association FIFA STATUTES Regulations Governing the Application of the Statutes Standing Orders of the Congress May 2008 edition

PREČIŠĆENI TEKST STATUTA

2 Na osnovu člana 28 stav 4 i člana 35 stav 2 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list RCG", br. 6/2002 i „Službeni list Crne Gore", br. 17/2007, 80/2008) (u daljem tekstu " Zakon o privrednim društvima "), VIII vanredna Skupština akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić 16 ...

STATUTE OF UNION OF CROATIAN SHIPMASTERS' ASSOCIATIONS

In accordance with Article 2 and 7 of the Law on Associations (Narodne Novine no.88/2001 and 11/2002), on 30 th October 2008, the Constituent Assembly of the Union of Croatian Shipmasters' Associations has adopted: STATUTE OF UNION OF CROATIAN SHIPMASTERS' ASSOCIATIONS Item 1 - GENERAL ...

Pelanggaran HAM Berat

Pustaka Ñ Statuta Roma Ñ UU No. 39 Tahun1999 Ñ UU No. 26 Tahun2000 Ñ Wiratraman, R. Herlambang Perdana (2004) PolitikHukum Penyelesaian PelanggaranHAM BeratdiIndonesia: Upaya Membangun Perspektif Keadilanbagi Korbandan Menciptakan Peradaban Berperikemanusia andi Masa Depan .

UNESCO. General Conference; 31st; Manual of the General ...

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Manual of the General Conference 2002 edition including texts and amendments adopted by the General Conference at its 31st session (Paris, 2001) UNESCO, Paris 2002

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU SKUPŠTINE DIONIČARA RAIFFEISEN ...

Odluka o odobravanju izmjena i dopuna Statuta Raiffeisen Capital ad Banja Luka 9. Odluka o odobravanju izmjena i dopuna Statuta Raiffeisen Special Assets Company doo Sarajevo The following Agenda is set out for the General Meeting of Shareholders: 1.

odredaba Opıteg kolektivnog ugovora ("Sl. glasnik RS" br. 22 ...

odseka u skladu sa odredbama Zakona o univerzitetu i odredbama Statuta Akademije. Nastavnik osim redovnog profesora i saradnik zasnivanju radni odnos na odreðeno vreme.

člana 3. i 6. Uredbe o kategorijama registraturskog ...

Statuta Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje (''Slu beni glasnik RS'', br. 38/06, 25/07, 64/08, 99/07 i 95/08) Upravni odbor Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje na sednici odr anoj 30. marta 2009. godine, donosi LISTU KATEGORIJA REGISTRATURSKOG MATERIJALA SA ROKOVIMA ČUVANjA Član 1.