Sputtr.com | Alternative Search Engine

Statutit

R R E G U L L O R E - Në bazë të nenit 35, alinea 6 të ...

Në bazë të nenit 35, alinea 6 të Statutit të FBK,Bordi i Shoqatës së Gjyqtarëve të Federatës së Basketbollit të Kosovës në mbledhjen e mbajtur me datën_____, bie këtë:

QENDRA KOMBETARE E REGJISTRIMIT Model Statut i një Shoqërie ...

Statutit të depozituar pranë QKR. Në këtë statut - “Ligji” është Ligji Nr. 9901, dt. 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë tregtare”;

kvleviTi departamenti

... mosamarTleTa daniSvna moxdes iusticiis sabWos rekomendaciiT mainc, xolo iusticiis sabWo Seiqmnas konstituciiT an statutiT da wevrTa umetesobas Seadgendnen maRali rgolis sasamarTlos warmomadgenlebi. evropis sabWos rekomendaciebSi sasamarTlo damoukideblobis Sesaxeb ...

10037, datë 22.7.2010 , të Statutit të Universitetit

tel: +355 52 39161; fax: +355 52 39167 adresa: lagja nr.1, rr "currilave" , durrës republika e shqipËrisË universiteti "aleksandËr moisiu" durrËs s e n a t i a k a d e m i k www.uamd.edu.al rregullore pËr procedurat e pranimit dhe tË regjistrimit nË programet e studimit tË ciklit tË ...

STATUTI I PËRKOHSHËM I UNIVERSITETIT TË PRISHTINËS

Shtojca 3: Verzioni i Statutit të Përkohshëm STATUTI I PËRKOHSHËM I UNIVERSITETIT TË PRISHTINËS Pjesa e I: Dispozitat e Përgjithshme Neni 1 Universiteti i Prishtinës (tani e tutje referohet si 'Universiteti') është themeluar në Kosovë si institucion publik i arsimit të lartë i ...

Journal International Law N2-09 N1-10

qeTevan xuciSvili, sisxlis samarTlis saerTaSoriso sasamarTlos statutiT gaTvaliswinebuli danaSaulebis msxverplTa samarTlebrivi da faqtobrivi mdgomareoba: fiqtiuri Tu realuri ...

REPUBLIKA E SHQIPËRISË Këshilli i Ministrave

REPUBLIKA E SHQIPËRISË Këshilli i Ministrave VENDIM Nr. 505 datë 1.8.2007 PËR MIRATIMIN E STATUTIT TE QENDRËS KOMBETARE TË REGJISTRIMIT Në mbështetje të nenit 100 te Kushtetues, te nenit 17, te ligjit nr. 9723, date 3.5.2007, "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit", me propozim te ...

Hënë) dhe do të përfundojë më 19.08.2011 (e Premte ...

Për : Dekanin e Fakultetit:_____ Në bazë të nenit 141 dhe 243 të Statutit të Universitetit Shtetëror të Tetovës si dhe nenit 29 të Rregullores për kushtet, kriteret dhe rregullat për regjistrimin dhe studimin në ciklin e I-rë dhe të II-të në Universitetin Shtetëror të ...

JUSTINIANI I

... në kuptimin e plotë të fjalës, mund të flitet vetëm pas miratimit të Statutit të Lushnjës (1920) dhe Statutit të zgjeruar të Lushnjës (1922) ...

FLETORJA ZYRTARE

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare Nr. 63 2002 Tetor P Ë R M B A J T J A Faqe Urdhër i Ministrisë së Bujqësisë dhe Ushqimit nr. 28/2, datë 26.9.2002 Për miratimin e statutit të Organizatës së Menaxhimit të Peshkimit (OMP, Sarandë ...