Sputtr.com | Alternative Search Engine

Stavova

STUDENTSKO VREDNOVANJE PRAKTI**NE NASTAVE NA LOGOROVANJU

Govore**i dalje o stavovima dobro bi bilo re**i ne {to i o slo*~enosti stavova kao i defini-cijama stavova. Terminolo{ko zna*enje ovog pojma, u dana{nje vrijeme, *e ...

WAYNE S. SEAMES

... Ph.D. Students  Prasanna Seshadri  Jana Stavova  Shankar Lande  Hai Wang  Dennis Sisk Swapnil Fegade  Xuefei Zhang M.S. Students ...

Kriminalističke teme

Kriminalističke teme Časopis za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Godište IX, Broj 1-2, 2009. str. 3-20 ISSN 1512-5505 3 KOMPARACIJA STAVOVA ZATVORENIKA IZ KPZ-A TUZLA I OKRUŽNOG ZATVORA U REGGIO CALABRII O ŽIVOTU NAKON IZLASKA IZ ZATVORA A COMPARISON OF INMATES' ATTITUDES ...

PERCEPCIJA I STAVOVI STUDENATA PREMA "UČENJU PUTEM INTERNETA"

Tomana Burger: Percepcijai stavovi studenata prema «učenju putem Interneta» PERCEPCIJA I STAVOVI STUDENATA PREMA "UČENJU PUTEM INTERNETA" Tomana Burger SAŽETAK Ispitivanje percepcije i stavova studenata prema "učenju putem Interneta" provedeno je na uzorku od 482 studenta koji studiraju na ...

RODNA RAVNOPRAVNOST U MEðUPARTNERSKIM*

Prihvatanjem*stavova*o*prirodnoj*seksualnoj*podreñenosti*žena*od*sv ake* četvrte*ispitanice,*podržava*se*često*prisutno*uvjerenje*da*je*žena, ...

The Intelligent Surveillance Solution - Quick Start Guide

Stavová LED. LED aktivity jednotky . LED . aktivity ethernetu. Tlačítko napájen ...

* Rad je sproveden u okviru volonterskog projekta ...

155 primenjena psihologija, str. 155-174 UDC 159.923.5-056.26/.36(497.6) Originalni naučni rad Struktura stavova o inkluziji i sindrom izgaranja na poslu kod

Greške i komplikacije torakalne drena e

Razlika u du ini hospitalizacije i morbiditetu bolesnika su rezultat primene savremenih stavova torakalne drena e, pravilne hirurške tehnike i pa ljivog praćenja bolesnika.

Spontaneous rupture of uterus in the bitch at parturition ...

... L. STAVOVA, R. HAJURKA Clinic of Animal Obstetrics, Gynaecology and Andrology, University of Veterinary Medicine, Košice, Slovak Republic ABSTRACT : ...

lisa contreras@nshe.nevada.edu 21st National EPSCoR ...

Stavova Jana : University of North Dakota jana.stavova@und.edu : Steadman John : University of South Alabama jsteadman@usouthal.edu : Steiner Karl :