Sputtr.com | Alternative Search Engine

Stimulacije

ISPITIVANJE EFIKASNOSTI KRATKOG PROTOKOLA GNRH AGONISTIMA I ...

Smatra se da je optimalni protokol stimulacije onaj u kome se ordiniranjem analoga GnRH (agonista i antago-nista) obezbeđuje stabilna superesija endogenih FSH i LH sve vreme stimulacije.

A METHOD FOR DYNAMIC BALANCE TRAINING COMBINING PERTURBED ...

22 a method for dynamic balance training combining perturbed standing with sensory electrical stimulation dinamiČno urjenje ravnoteŽja med stojo z uporabo kombinacije motilnih sunkov in elektriČne stimulacije georg worms, dipl. ing.*, assoc. prof. zlatko matjačić, phd, assoc. prof. henrik ...

Rekombinantni luteinizirajući hormon kod bolesnica sa lošim ...

Bolesnice sa početno lošim odgovorom u toku dugog protokola stimulacije ovulacije u postupku vantelesne oplodnje imaju značajno poboljšanje uspeha pos-tupka, posmatrano u odnosu na procenat kliničkih trudnoća i porođaja, kada se u protokol stimulacije ovulacije rekombi-nantnom FSH doda ...

utjecaj dobi na veličinu

Osobito je velik pomak postignut u primjeni metoda kontrolirane ovarijske stimulacije, kao i izradi optimalnih proto-kola za poticanje ovulacije.

Prikaz bolesnice sa operativno korigovanom atrezijom anusa ...

Hormonskom analizom 3. dana ciklusa konstatovano je da je supresija hipotalamohipofiznoovarijalne osovine posti-gnuta: E2 102 pmol/L, LH 2,14 IJ i progesteron 1,9 nmol/L. Jedanaestog dana stimulacije ultrasonografski je uočeno se-dam periovulatornih folikula (tabela 1), endometrijum deb-ljine 10 mm i ...

Mr. Milena Čukić

Milena Čukić, Miloš Ljubisavljević : Uticaj transkranijalne magneten stimulacije motorne kore na promene fraktalnih dimenzija elektromiografske aktivnosti kod zdravih ispitanika , ETRAN 2010, Lepenski Vir 7-10.

SEMINAR ZA LEKARE

Somatosenzorni evocirani potencijali (SSEP) su neinvazivne metode ispitivanja u smislu repetitivne, submaksimalne, električne stimulacije senzornih ili mešovitih perifernih nerava.

ARTIFICIAL INSEMINATION OF RABBITS

ali neki od njih, kao npr. shema hormonalne stimulacije, rasa i paritet zečica, su veoma važni. Ogled je izveden na farmi zečeva Univerziteta za šumarstvo

Elektrostimulacija srca u svjetlu novih smjernica

U radu su prikazani tehniËki podaci i osnove terapije elektrostimulacijom, naËini elektro-stimulacije, indikacije i ËeπÊi praktiËni problemi.

KLINIČKI ZNAČAJ SOMATOSEN Z ORNIH EVOCIRANIH POTENCIJALA ...

Somatosenzorni evocirani potencijali (SSEP) su neinvazivne metode ispitivanja u smislu repetitivne, submaksimalne, električne stimulacije senzornih ili mešovitih perifernih nerava.