Sputtr.com | Alternative Search Engine

Stotliwo

Matlab FE_Toolbox - an universal utility for feature ...

Zaimplementowane algorytmy ekstrakcji cech wykorzystuj# analiz$ cz$stotliwo%ciow# (DFT), transformacj$ falkow# oraz statystyki wy szych rz$dów w po!#czeniu z autoregresj#.

CALCULATION OF TRACTOR AND AGRICULTURAL MACHINES MOMENTS OF ...

Przeprowadzono pomiary drga ń w¯asnych ci ą gnika w celu porównania ich z cz ę stotliwo ś ciami obliczonymi. Cz ę stotliwo ś ci te by¯y bardzo zbli Ŝ one do siebie, ...

Ocena kinematyki chodu u pacjentów w post * powaniu ...

Mierzono warto*ci døugo*ci kroku pojedynczego i podwójnego (m), pr*dko*ci chodu (m / s) i cz*stotliwo*ci kroczenia (krok / s). Mierzono procentowy czas trwania fazy podporu do wymachu.

SILNIKI ELEKTRYCZNE Z MAGNESAMI TRWAŁYMI UMIESZCZONYMI NA ...

stotliwo dopasowuje si do prdkoci obro towej. Prdko obrotow nastawia si (bd zmienia) poprzez zmian wartoci napicia stałego zasilajcego komutator elektroniczny. Jeli przy ...

MAGNETIC FORCES CALCULATION IN TWO-SPEED, LARGE POWER ...

... Analiza magnetycznych siø wibracyjnych w maszynach z magnesami trwaøymi w uj * ciu modalno-cz * stotliwo * ciowym , Proceedings of XLI International Symposium on Electrical Machines SME 2005, ...

FABRYKASILNIK"W ELEKTRYCZNYCH

... , - napi**cia znamionowe 230V/400V (D - cz**stotliwo*[** zasilania 50/60 Hz, - temperatura otoczenia od -15∞C do +40∞C, - kolor malowania RAL 5010. ...

lalik.krzysztof@wp.pl 1 5. CHARAKTERYSTYKI CZ Ę STOTLIWO Ś ...

_____ Powered by xtoff ® lalik.krzysztof@wp.pl 1 5. CHARAKTERYSTYKI CZ ĘSTOTLIWO ŚCIOWE Oprócz transmitancji operatorowej, do opisu członów i układów

2x90° 0 5÷21 PARAMETRY TECHNICZNE : kana By k t odbioru t ...

° CHARAKTERYSTYKA CZ STOTLIWO ZCIOWA 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 G [dB] VHF max UHF max VHF min UHF min 6÷12 21÷69 f [MHz] 100 200 300 400 500 60 0 700 800 900 nr katalogowy: EURO DEXTA 1061-101. Title: 2010-09_Anteny[12].cdr Author: Adam ...

DIRECT TORQUE CONTROLLED PWM INVERTER FED INDUCTION MOTOR ...

... poprzez utrzymanie staøej cz*stotliwo*ci przeø*cze* tranzystorów. Ponadto, metoda DTC-SVM jest niewra liwa na zmiany parametrów silnika, ...

PLAZMIDY I BAKTERIOFAGI WYST!PUJ"CE U BAKTERII SALMONELLA

Istnieje wi&c mo%liwo#$ przekazywania z"wysok! cz&stotliwo#ci! genów chromosomowych ze szczepów Hfr S. Typhimu-rium do szczepów E. coli i odwrotnie.