Sputtr.com | Alternative Search Engine

Strehimit

Decants, Home Loss and Disturbance Payments

Decants, Home Loss and Disturbance Payments Largimi, Humbja e strehimit dhe Shqetësimi Relogement, perte de logement et trouble de jouissance Przesiedlanie, utrata mieszkania i niepokój Realojamento, desalojamento e perturbação Ku shubida, qasaaraha guriga iyo qash-qashaada Decantación ...

PARTNERITETI I STREHIMIT NË BRENT

bhp strategjia e sas dhjetor 2004 1 partneriteti i strehimit nË brent sjellja anti-shoqËrore deklarata e linjËs sË veprimit dhe procedurave deklarata e linjËs sË veprimit 1.

KONTRATË QERAJE

Kjo kontratë fillestare vazhdon deri më ……………………………………………………… kur ju ketheheni në qeraxhi me kontratë të garantuar në qoftë se vendosim që kontrata juaj e strehimit duhet të vazhdojë.

FLETORJA ZYRTARE

PRESIDENTI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Alfred Moisiu VENDIM Nr. 23, datë 7.1.2005 PËR PËRBËRJEN, ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KOMITETIT KOMBËTAR TË STREHIMIT Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 34 të ligjit nr.9232, datë 13.5.2004 "Për programet sociale të strehimit ...

Sherbimi i Strehimit Ju lutemi klikoni linkat ne te majte ...

Sherbimi i Strehimit Ju lutemi klikoni linkat ne te majte qendrastudentore.org http://qendrastudentore.org/home Powered by Joomla! Generated: 13 February, 2012, 06:03

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE

Për miratimin e bonusit të strehimit për familjet në nevojë. 7. Për miratimin e sistemit të pikëzimit për formularët e strehimit në Tiranë.

Informacione përkatëse të ministrisë së mbrëndëshme ...

21.06.2007 Informacione përkatëse të ministrisë së mbrëndëshme mbi të drejtën e strehimit të të huajve (Bleiberechtsregelung IMK), si dhe vendimet ligjore të mara për të huajt në vitin 2007 mbi çështjet e kaluara (Gesetzliche Altfallregelung 2007).

Çka është Shtëpia për strehim të fshehtë ...

Një banim i përkohshëm në shtëpinë strehimit, do të ishte adekuate në rastet kur të rinjtë/rejat nuk mund të kuptohen më aspak me prindërit apo kujdestarin e tyre, dhe si pasojë këto mosmarrëveshje sjellin deri tek një ngarkesë e madhe psiqike apo deri tek ushtrimi i dhunës fizike.

Organizata për Sigurim dhe Bashkëpunim në Europë Prezenca ...

Në qoftë se gjatë kësaj kohe pronari i siguron qiramarrësit banesë tjetër brenda të njëjtës qendër të banuar, me sipërfaqe banimi aq sa i takon sipas normave të strehimit në momentin e hyrjes në fuqi të këtij ligji, por jo më tepër se sa ka, atëherë qiramarrësi është i detyruar ...

Si të aplikoj për strehim?

Si të aplikoj për strehim? 1. Verifikoni të dhënat tuaja që të jenë në përputhje me kërkesat ligjore mbi: 1.1. Gjendjen e strehimit, e cila kupton rastet si më poshtë; 1.1.1. kur ju nuk dispononi banesë në pronësi dhe banoni me qira, ose në ndonjë formë tjetër; 1.1.2. kur ...