Sputtr.com | Alternative Search Engine

Streszczenie

Ma³gorzata Nowak, Adam Kabza, Stanis³aw G³uszek - STRESZCZENIE

Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 5 Kielce 2007 Ma³gorzata Nowak, Adam Kabza, Stanis³aw G³uszek Zak³ad Chirurgii i Pielêgniarstwa Klinicznego

ASSESSMENT OF POSTURAL BALANCE FUNCTION BADANIE ZDOLNO Ś CI ...

Streszczenie Równowagę ciała określa się zdolnością organizmu do utrzymania pozycji ciała bez pomocy drugiej osoby, wykluczając niekontrolowane upadki.

TRANSPORT PROBLEMS 2008 PROBLEMY TRANSPORTU Tom 3 Zeszyt 2 ...

Streszczenie . W artykule podj ęto prób ę przedstawienia najbardziej charakterystycznych wła ściwo ści współczesnej nawigacji morskiej, a tak Ŝe najbardziej

MODELLING OF THE STORAGE RACK JOINTS

streszczenie_przyklad streszczenie_przyklad. Lucjan ŚLĘCZKA 1 Aleksander KOZËOWSKI 2 Rzeszów University of Technology MODELLING OF THE STORAGE RACK JOINTS Keywords: storage racks, component ...

Buying green!

Buying green! Green public procurement in Europe 2 Introduction This document provides an overview of green public procurement (GPP) in the European Union (EU).

Streszczenie . Bezpiecze ństwo statku manewruj ącego po ...

TRANSPORT PROBLEMS 2008 PROBLEMY TRANSPORTU Tom 3 Zeszyt 2 Wiesław GALOR Maritime University of Szczecin, Institute of Marine Traffic Engineering

Introduction of the Euro in the New Member States Summary

The Gallup Organization Flash EB N o 214 – Introduction of the euro in the New Member States Summary, page 3 Introduction The New Member States of the European Union have the obligation to adopt the common currency,

Test functions for optimization needs - Marcin Molga ...

Test functions for optimization needs Marcin Molga, Czesław Smutnicki 3 kwietnia 2005 Streszczenie This paper provides the review of literature benchmarks (test functions)

ˇ % ˇ - * ˛˘

* & * % ˇ % ˇ : ˝ b #˝ 9 ˜# ˜ * ˝# " ( ˜˜ hh ˜9 " ˝ ˜˜hhh ˜9 - ˘, * ˝ ˝ ˜ ˜ ˝ b ˝ /053

&

Jan Duda, Joanna Jura STRESZCZENIE

1 :\VW SRZDQLH MH*\Q URG]DM Rubus) w lesie Obora Jan Duda, Joanna Jura STRESZCZENIE %DGDQLD Z\ND]Dá\ *H Z OHVLH 2ERUD LM HJRRNR OLFDFK Z\VW SXMH ˇ JDWXQNyZ ]DOLF]RQ\FKGR