Sputtr.com | Alternative Search Engine

Strokovnih

Matjaž PAVLI Č - ANGLEŠKI SLOVAR STROKOVNIH IZRAZOV S ...

univerza v ljubljani biotehniŠka fakulteta oddelek za lesarstvo matjaž pavliČ angleŠki slovar strokovnih izrazov s podroČja povrŠinske obdelave

Tip dokumenta, Tip publikacije = Document Type (DT ...

Bartol T. Dokumenti - tipologija znanstvenih in strokovnih dokumentov v razlicnih zbirkah Dokumenti - tipologija znanstvenih in strokovnih dokumentov Tipologija je nacin razvrscanja dokumentov, in sicer predvsem glede na obliko (knjiga, samostojno poglavje oz. sestavek v knjigi ali zborniku s ...

KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV

polona pavlovčič-prešeren. 168 geodetski vestnik 4 7 /2003 - 1 & 2 k k k k k oled oled oled oled oled ar s ar s ar s ar s ar s tr tr tr tr tr ok ok ok ok ok o o o o o vnih prireditev vnih prireditev vnih prireditev vnih prireditev vnih prireditev koledar strokovnih simpozijev v obdobju junij ...

POMEN DELA SLOVENSKIH PROTESTANTSKIH PISCEV 16. STOLETJA ZA ...

France Novak UDK 811.163.6'276.6:2"15" Ljubljana POMEN DELA SLOVENSKIH PROTESTANTSKIH PISCEV 16. STOLETJA ZA OBLIKOVANJE SLOVENSKEGA STROKOVNEGA IZRAZJA IN STILISTIKE STROKOVNIH BESEDIL Protestantskoknji`evnodelonaszanimakotpostopek inkotdose`ek.

KONTINUIRANO IZOBRA EVANJE KADROV V CENTRU ZA NUJNO ...

-Strokovna izpopolnjevanja izven delovne organizacije, na strokovnih srečanjih, ki jih organizirajo različne strokovne sekcije, ki delujejo v okviru Zbornice-Zveze, ...

Schalldämmung schwimmender Fußböden

Microsoft Word - slovarcek strokovnih izrazov ENG-DEU-SLO v4.doc.

Waterproofing of ground base area against ground

Microsoft Word - slovarcek strokovnih izrazov DEU-ENG-SLO v4.doc. 1 Deutsch English Slovensko Protection against radon Zaščita pred prodiranjem radioaktivnega plina ...

Geodetska uprava Republike Slovenije

posebnih strokovnih izpitov za izvajanje geodetskih storitev, izdaja dovoljenja za izvajanje geodetskih storitev, vodi imenik geodetskih podjetij, ...

Popolna Pisarna

... aktualnost in kvaliteto svoje ponudbe Revija Popolna Pisarna je član združenja strokovnih revij ISPA (International Stationery Press Association, ...

PERITONITIS – STANDARDI IN NOVOSTI PERITONITIS ...

Simpozij spremlja zbornik strokovnih člankov izbrane teme. Letošnja tema je peritonitis, najpogostejši vzrok za akutni abdomen, ki ga želimo poglobljeno