Sputtr.com | Alternative Search Engine

Studijem

Napredak3.08

279 UDK 371 (05) KAZALO 283 312 296 NAPREDAK God. 149 — 2008. Br. 3, SRPANJ—RUJAN CODEN NAREE8 ISSN 1330-0059 339 326 370 ¨LANCI Ina ReiÊ Ercegovac i TonÊa JukiÊ, Split: Zadovoljstvo studijem i motivi upisa na studij (izvorni znanstveni lanak) .....

DRUŠTVENO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU ODJEL ZA IZOBRAZBU TRENERA

druŠtveno veleuČiliŠte u zagrebu odjel za izobrazbu trenera o d l u k a o uvjetima upisa na trogodiŠnji struČni studij za izobrazbu trenera pristupnika sa zavrŠenim i nezavrŠenim dvogodiŠnjim trenerskim studijem, odnosno dvoipolgodiŠnjim struČnim studijem za izobrazbu trenera (izvan ...

RASKOŠAN I DOJMLJIV HOTEL LONE U ROVINJU

Gradilišta 1118 GRAĐEVINAR 62 (2010) 12 nji s Arhitektonskim ateljeom Hr ić , Arhitektonskim studijem Fabijanić i Kincl d.o.o., izradio master plan turističke zone koji je bio podloga za Detaljni plan uređenja turističke zone Monte Mulini, objavljen u Slu -benom glasniku grada Rovinja (br. 4 ...

Victor Vasarely

*Umjetnost Victora Vasarelyja Profesionalni životni put Victora Vasarelyja zapo~inje njegovim akademskim studijem u slobodnoj školi Po-dolini Volkman 19**. godine, a nastavlja se poha|a-njem nastave u budimpeštanskom Mu " helyu ( Radioni­ ca ) 19*8.-1930., koji je vodio Sándor Bortnyik.

SPISAK

4 Napomena: Studenti sa završenim studijem u trajanju od četiri godine, nastavni plan i program prije uvođenja Bolonjskom modela studija mirovne studije Socijalni rad 3 Bakalaureat/Bachelor socijalnog rada 2 Magistar socijalnog rada Magistar socijalne politike 3 Doktor nauka/znanosti ...

INFORMATICA MUSEOLOGICA 34 (1-2) 2003. ISSN 0350-2325

Taj pomak u studiju muzeologije nije naæalost dokumentiran na naËin kako je to uËinjeno s dotadaπnjim poslijediplom-skim studijem, pa je teæe pratiti njegove formalne brojËane efekte.

Na temelju članka 66

Bosanski jezik: - profesor bosanskog jezika i knji evnosti - profesor jugoslavenskih jezika i knji evnosti, koji je diplomirao do 1991. godine, s temeljnim studijem hrvatskosrpskog/srpskohrvatskog jezika i knji evnosti 5.

MINISTAR POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

... 40/96, 96/98, 155/04 i 8/06) u članku 2. stavak 1. i 2. mijenjaju se i glase: »Pravna osoba koja obavlja promet sredstvima za zaštitu bilja mora imati u radnom odnosu s punim radnim vremenom zaposlenika, kao odgovornu osobu s najmanje završenim: - preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ...

SVEU * ILIŠTE U ZADRU

6 - diplomski sveu*ilišni studij u uz polaganje razlike obveznih predmeta sukladno odluci Stru*nog vije*a Odjela. 2.5 Kompetencije ste * ene diplomskim studijem menad menta Završetkom diplomskog sveu*ilišnog studija menad menta, sukladno ovom programu studija, polaznik stje*e kompetencije ...

POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ PRIMIJENJENE ...

Pristupnici sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem kineziologije, sa stečenih najmanje 300 ECTS bodova i akademskim nazivom magistra kineziologije u edukaciji i u jednom od izabranih područja primijenjene