Sputtr.com | Alternative Search Engine

Subtropskih

UNIVERZA V LJUBLJANI

Glede na zemljepisno lego uspevajo čajni grmi med 43° severne in 30° ju ne zemljepisne širine in sicer v tropskih in subtropskih razmerah, od morske gladine pa do 2400 metrov nadmorske višine.

KONCEPT EKOSISTEMA

... listopadne šume umerenih područja Aestifruticete -listopadne bunaste zajednice umerenih područja Hiemilignosa ("hiemis" -zima) -listopadne šumske i bunaste zajednice subtropa Hiemisilve -listopadne šume subtropskih područja Hiemifruticete -listopadne bunaste zajednice subtropskih područja ...

UNIVERZA V LJUBLJANI

Gojijo ga na semiaridnih, subtropskih in tropskih območjih, predvsem v Afrik i in Aziji, kjer je prosa 94 % svetovne pridelave. Prosa predstavljajo le pribliţno 1,5 % svetovne pridelave in na posameznih območjih spadajo med zelo pomembna osnovna ţivila, saj so še vedno glavni vir ...

CIJEPLJENJE -CIJEV

CIKADINE (Cyeadinae) su poseban razred tropskih subtropskih golosjemenjač a (v.), koje su svojom spolja. šnošću donekle slične drvolikim papratima i palmama.

ZEMELJSKI OREäEK - araöid

S pomo*jo te raziskovalne naloge ûelimo ugotoviti, *e bi zemeljski oreö*ek normalno uspeval tudi pri nas in kako bi vplivalo naöe podnebje na razvoj njegove vegetacije in na razvoj plodov. 1.2 Postavitev hipoteze Naöe klimatske razmere so druga*ne od tropskih in subtropskih krajev, pri nas je ve*je ...

sl - | september 2007 | panorama - inforegio

v tropskih in subtropskih območjih, ki pripadajo petim evropskim državam (Španiji, Franciji, Nizozemski, Portu-galski in Združenemu kraljestvu).

Seminarska naloga iz Urejanja Besedil

ivijo v tropskih in subtropskih predelih, kjer pogosto le ijo v vodi ali pa se sončijo. Če je treba, so lahko zelo hitri in napadejo z neverjetno močjo in natančnostjo.

Lesna biomasa - neizkoriščeni domači vir energije

Vrbe in topoli so primerni za pridelavo v hladnejših območjih, kitajska trstika (miskantus) v toplejših, evkaliptus pa v subtropskih. Za vrbo, ki je za energetske namene ena najbolj ustreznih rastlin, je potreben 3 - 4 letni ciklus pridelave.

NAVODILA ZA ODVZEM IN TRANSPORT

Posebej je potrebno označiti, ali gre za bolnika, ki je pripotoval iz tropskih ali subtropskih krajev zaradi mo nosti oku be s filamentoznimi glivami, ki jih v našem okolju ne srečamo.

GOJENJE GOZDOV I.

Periodično suh tropski vegetacijski pas z monsumskimi gozdovi, sušnimi gozdovi in savanami a. monsunski gozdovi in vla ne savane b tropski sušni gozdovi in suhe savane c. tropsko - subtropske savane s travnatim rastlinjem 3. Tropsko - subtropski pas polpustinj in pustinj 4. Pas subtropskih vla nih ...