Sputtr.com | Alternative Search Engine

Sunulmu

ÖZGEÇM¯˘ VE ESERLER L¯STES¯

4 *(Olgu farkl' kat'l'mc'lara TOD 38. ulusal oftalmoloji kongresinde Türkçe olarak da sunulmu˙tur) B-4. Results of Cataract Nigra Cases Operated with Mini-Nuc Tecnique Erdal Yüzba˙'o˜lu , F'rat Helvac'o˜lu , Nazire Terzi , Kadircan Keskinbora , Sadik ˘encan 8.Mediterranean Opthalmology Society ...

Charter School (A Case Study in Bursa)

Bursa'da ta*ınılan 139 Merkez okulun 37 tanesinde ikili ö*retim, 102 tanesinde ise tam gün ö*retim yapılmaktadır Bursa ilinde ta*ımalı e*itimin ba*ladı*ı 1997-1998 e*itim-ö*retim yılından itibaren ta*ınan ö*renci sayıları tablo 1'de sunulmu*tur.

FATIGUE LIFE CALCULATION BY RAINFLOW CYCLE COUNTING METHOD

Serbest kiri* alüminyum profilin deneysel gerilme analizi sonuçları, tek eksen uzama teli kullanılarak sunulmu*tur. Gerilme yo*unlu*unun oldu*u test biriminin kritik noktasına uzama teli yapı*tırılmı*tır.

The Prevalence of Traumatic Ret iculoperitonitis in Cattle of ...

... nın Prevalansı) KA RAD EM * R, B. 1, ATALAN, G. 2 1 Dept. of Internal Medicine, Faculty of Vet. Med. , University of Kafkas, Kars 2 Dept. of Surgery, Faculty of Vet. Med. , University of Kafkas, Kars * Bu çalı * ma 5. * ç Hastalıkları Kongresinde (2-5 Temmuz 2003-Van) poster tebli * olarak sunulmu * tur.

Cerebellitis due to Antituberculosis Therapy in a Patient ...

Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya,Türkiye 2006'da poster bildiri olarak sunulmu*tur. e5mail: yalinozlem@hotmail.com Fırat Tıp Dergisi 2009;14(4): 2905292 Case Report www.firattipdergisi.com Cerebellitis due to Antituberculosis Therapy in a Patient with Chronic Renal Failure Meliha TAN 1, Özlem ALKAN a2 ...

Çiftçilerin Tarõmsal Yayõmõn Finansmanõna Katõlma ...

Üreticilerin genel özellikleri Çalõ*mada ankete katõlan çiftçilerin genel özelliklerinin belirlenmesi amacõyla ya*, gelir, eğitim ve yayõm faaliyetlerinin finansmanõna katõlma istekleri incelenmi* ve sonuçlar Çizelge 2'de sunulmu*tur. Çizelge 2-Çiftçilerin bazõ genel özelliklerine ...

ODONTOGENIC SINUS TRACTS

Bu makalede, yanlı * te * his ile tedavi yapılan üç odontojen fistül vakası sunulmu * ve tartı * ılmı * tır. INTRODUCTION Odontogenic cutaneous sinus tracts in the face and neck region are relatively uncommon and may present a diagnostic problem (1,2) .

OT * ST * K VE Z * H * NS EL ENGELL * ÇOCU * U OLAN A * LEL ...

( *) I * ık Özel E * itim ve Rehabilitasyon Merkezi, * ZM * R 1 Bu ara * tırma 1998 yılında 10. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmu * ve * lkı * ık Dergisi Temmuz 2000 sayısında yayınlanmı * tır.

ATLANTOAXIAL INSTABILITY IN DOWN'S SYNDROME : A CASE REPORT

Bu yazıda spontan olarak akut güçsüzlük ve kuadriparezi geli*en 16 ya*ında DS'lu bir kız olgu sunulmu*tur. INTRODUCTION Down syndrome (DS) is one of the most common chromosomal disorders.

THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF ...

Matematik Sempozyumunda sözlü bildiri olarak sunulmu*tur. ** Dokuz Eylül Üniversitesi Buca E*itim Fakültesi *lkö*retim Matematik Anabilim Dalı *** Dokuz Eylül üniversitesi E*itim Bilimleri Enstitüsü