Sputtr.com | Alternative Search Engine

Sunulmu

S DEDEOGLU TEZ Repaired

donanımsal olarak gerçekle ştirilmesi sunulmu ştur. Anahtar Kelimeler: Dijital Video Đşleme, Hareket Tahmini, Çok Büyük Ölçekli Tümle şik

Durna, U., Ardıç, K. &Uzun, H. / Sosyal Bilimler Ara ...

Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresinde aynı adla sunulmu ş bildirinin geni şletilmi ş halidir. a Yrd. Doç. Dr., Ni ğde Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ni ğde.

Gebe Bir Düvede Boynuz Darbesine Ba * lõ Olu * an Perianal ...

... hayvanda, süreklili*i sa*lanan lokal yara bakõmõnõn ve demarkasyonu hõzlandõrarak yara iyile*mesini destekleyen Tarantula Cubensis ekstraktõ uygulamasõnõn, vakanõn prognozunu olumlu * 9-10 Kasõm 2006 tarihlerinde *stanbul - X. Veteriner Cerrahi Kongresi'nde poster tebli* olarak sunulmu ...

Hyponatremia in a child with tuberculous meningitis in PICU ...

Bu çalõ*mada Çocuk Yoğun Bakõm Ünitesi'nde (ÇYBÜ) izlenen 8 ya*õndaki tüberküloz menenjit ve STKS geli*en bir çocuk hasta sunulmu*tur.

GENET¯K MÜHEND¯SL¯ˆ¯, B¯YOTEKNOLOJ¯ VE MOLEKÜLER B ...

Bilgisayar ortam'nda sunulan ve deney a˙amalar'Q'n sanal olarak gerçekle˙tirildi˜i bir düzenek ile konular sunulmu˙tur. Ö˜renciler bilgisayar ba˙'na geçen ve komutlara göre ilerleyen ö˜renciye, deney a˙amalar'Q'n s'ras', uygulanmas' gereken i˙lemlerle ilgili ortak görü˙lerini belirtmi ...

A NUMERICAL STUDY ON BLOCK SHEAR FAILURE OF STEEL TENSION MEMBERS

Buna ek olarak, analitik bulgular üzerine yeni formüller geli*tirilmi* ve bu çalõ*mada sunulmu*tur. Anahtar Sözcükler: blok kesme, çoklu dizinli civatalar, *a*õrtmalõ civatalar, sonlu elemanlar, çelik çekme elemanlar.

TÜRK*YE EKOOM*KURUMU

1.Giri-TAR modelleri (Threshold Atoregressive Models) ilk olarak Tong (1978) , Tong ve Lim (1980) ve Tong (1983) çal**malar*nda sunulmu*do*rusal olmayan zaman serileri modellerinden biridir.

(Ebeveynlere Yonelik Grup Danýsmanlýgýnýn Etkisi)

( *) I * ık Özel E * itim ve Rehabilitasyon Merkezi, * ZM * R 1 Bu ara * tırma 1998 yılında 10. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmu * tur. Z * H * NS EL ENGELL * VE OT * ST * K ÇOCUKLARIN EBEVEYNL ER * NE YÖNEL * K GR UP DANI * MAN LI * ININ DEPRESYON, BENL * K SAYGISI VE TUT UM LARI ...

DEVELOPMENT OF A WIRELESS TRANSMISSION MODULE FOR MODBUS ...

Uygulama problemleri açõklanarak çüzümleri sunulmu*tur. Çe*itli RF modul tasarõmlarõ örneklenmi* ve kar*õla*tõrõlmõ*tõr. Sistemin denenmesi için iki senaryo uygulanmõ*tõr.

Glomus Tümörleri: Klinik Yakla ımımız Glomus Tumors ...

Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Ba -Boyun Cerrahisi Kongresi'nde sözel sunum olarak sunulmu tur. Çalı manın yapıldığı klinik(ler): Gazi Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Çalı manın Dergiye Ula tığı Tarih: 05.01.2004 • Çalı manın Basıma Kabul Edildiği Tarih: ...