Sputtr.com | Alternative Search Engine

Svakom

PROJEKT REKONSTRUKCIJE PORODI Č NIH ZGRADA ZA SEOSKI TURIZAM ...

snimanje po tri tipične kuće u svakom naselju za modele rekonstrukcije, uz anketiranje domaćinstava snimljenih kuća. Na osnovu postojeće

RACIONALNA PRIMENA TUMOR MARKERA CA 125 U GINEKOLOŠKOJ ...

Značaj kontinuiranog određivanja vrednosti tumor markera CA-125 još uvek nije precizno utvrđen i mora biti prilagođen prema svakom pojedinačnom slučaju.

Polaganje optickih kablova

Zašto mikrokabliranje? • Sa klasič ra nim kablovima na svakom čvanju naj češće dolazi do prekida svih vlakana i pravljenja nastavaka splajsovanjem •Opti

J[WP[OJLF QSJSV OJL

3116/!hpejob Bhfodjkb!{b!tusbob!vmbhbokb!j!qspnpdjkv!j{wp{b!Sfqvcmjlf!Tscjkf J[WP[OJLF QSJSV_OJL

Heart failure with preserved ejection fraction — a new ...

Prema preporukama Europskog udruæenja za ehokardiografiju o standardizaciji izvedbe i izvjeπÊa ehokardiografskih studija, vrijednosti varijabli dijastoliËke disfunkcije te definicija stupnja mora-ju biti zastupljenom u svakom nalazu ehokardiografskog pregleda.

Djordjo Antelj, B. Sc. Mech. E.

Svakodnevna spremnost za nove izazove, uz ostvarenje najboljeg kvaliteta i ispunjenje dogovorenog roka, pošten odnos prema svakom poslu i prema svakom poslovnom partneru, postala je naša tradicija.

O V L A Š Ć E N J E Z A IZVRŠENJE NALOGA DOSTAVLJENOG ...

PRILOG br 1 BIB.7220.P.002-OBR.01 Strana 1 of 1 O V L A Š Ć E N J E Z A IZVRŠENJE NALOGA DOSTAVLJENOG PUTEM FAX-A ILI E-MAIL-A A U T H O R I Z A T I O N F O R PAYMENT ORDER EXECUTION DELIVERED BY FAX OR E-MAIL U skladu sa svakom instrukcijom dostavljenom putem fax-a ili E-mail-a koja će biti ...

jedinstvena priroda - bogata historija Unique nature - Rich ...

6 Bihać: jedinstvena priroda - bogata historija Bogatstvo prošlosti vidljivo je na svakom koraku... Na ovom području je locirano i obilje kulturno-historijskih spomenika.

VLADAN KUTLEŠI Ć - USTAVI BIVŠIH SOCIJALISTI Č KIH ...

Svakoj od tih tematskih celina, u ovoj analizi, biće posvećena posebna glava izlaganja, bez obzira da li u svakom od ustava ona ima taj stepen i oblik sistematizovanosti.

PRIMJENA PLANIRANJA EKSPERIMENATA U OPLEMENJIVANJU MINERALNIH ...

Metoda koja se u tu svrhu koristi je matoda analize varijance (kraće se naziva ANOVA prema engleskom Analysis of Variance) koja se kao standardna metoda detaljno opisuje u gotovo svakom statističkom udžbeniku (Pauše, 1993, Snedecor & Cochran, 1968).