Sputtr.com | Alternative Search Engine

Svrha

Svrha istraživanja bila je da se prikaže odnos između ...

Svrha istraživanja bila je da se prikaže odnos između postignuća na REVISK-u i školskih ocena kod učenika iz specijalne srednje škole „Milan Petrović“ u Novom Sadu

SRPSKO-ENGLESKIIENGLESKO-SRPSKITEOLO[KI RE^NIK SERBIAN ...

SKRA]ENICE abbr.(abbreviation) —skra}enica adj.(adjective) —pridev adv.(adverb) —prilog archit.(architecture) —arhitektura bibl.(biblical) —biblijski cath. eccl.(catholic ecclesiastical) —katoli~kicrkvenitermin cf.(compare) —uporedi esp.(especially) —posebno fr.(French ...

Podaci za uplatu članarine za 2009. godinu

Podaci za uplatu članarine za 2009. godinu Din Podaci za upalatu članarine za 2009. godinu Primalac : UDRU ENJE VETERINARA MALE PRAKSE SRBIJE Svrha : Članarina za 2009. za .....(navesti ime i prezime veterinara) Suma : 5000 din Tekući račun udu enja : 265-1100310006268-63 ...

REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA

/ I hereby apply for the permit/certificate indicated above. will be transported in compliance with the CITES Guidelines for the Transport Potpis / Signature Mjesto i datum / Place and date Ime podnositelja zahtjeva / Name of applicant Napomene (npr. svrha unošenja, podaci o smještaju za ive ...

PAAYYMMEENNTT GGUUIIDDEELLIINNEESS

Purpose (svrha doznake): Student's Full Name * Any bank fees and/or transaction fees (troškovi doznake – provizije) must be paid by the sender.

A /BCCD;>>EEEFGHIJKFLHM>DBHGNO>PNLQKRKCJHGSHTSLHGTHRMJCU>

) f ri r*&) f$$" $d! "*&" ( * $rf &r*$d * *) * *f &eg r")) i 1(. /. "* 'svrha → bqq]rhv\]va r bqqfrm "1. /. "$d) &) &" *) * " $d) $# ($$"i) "$d* e') $#i q() $# () "f r h! ) (! bqq ("r 'svrha → ,))** "r* r h! ) &" 'svrha → *+*"0 q() $#) "f erhv\]va t (e&&" " r * r igv\fa "r*&+;1v72745z&" 'svrha → *+*"0

TEHNO-EKONOMSKE SMJERNICE ZA IZRADU SEKTORSKIH PROGRAMA ZA ...

SVRHA I CILJEVI Nakon što ratificira Protokol iz Kyota, RH će sukladno s preuzetim obvezama u razdoblju 2008.-2012. morati smanjiti emisije svih stakleničkih plinova za 5% u odnosu na baznu godinu za koju je izabrana 1990.

Modelsko ispitivanje uplovljavanja i isplovljavanja plovnih ...

Svrha ispitivanja bila je provjera prikladnosti predlo enog oblika ušća kanala za sigurno uplovljavanje u kanal i isplovljavanje iz kanala sastava brodova.

Akutni*angioedem*i*urtikarija*vezana*za* infekciju*virusom ...

Svrha je ovoga rada predstaviti po-novno javljanje infekcije HSV-om možda povezane s akutnom urtikarijom i angioedemom. Prikaz*slučaja Japanac u dobi od 58 godina došao je godine 2000. u Kliniku za oralnu kirurgiju Stomatološkog fakulteta Tokijskoga sveučilišta (na Department of Oral Surgery, Oral ...

Lokacija Kongresa / Conference Venue

... Kompas Travel d. o.o. Porec Svrha / Destination : Kongres HMP Porec 2006 Payment from abroad Uplate iz inozemstva Banka / Bank : Zagrebacka banka IBAN HR 40 2360 0002 5000 1198 1 SWIFT: ZABA RH 2x Poziv na broj / Standing : 12 / 077 / 001 Tvrtka / Firm : Kompas Travel d. o.o. Porec Svrha / Destination : ...