Sputtr.com | Alternative Search Engine

Szpitalnych

tom 46 numer 4 rok 2007

Wed‡ug danych Polskiego Towarzystwa Zaka¿eæ Szpitalnych procent zaka¿eæ szpitalnych w Polsce wynosi 3ñ7%. W erze przedantybiotykowej g‡Ûwne problemy w za-ka¿eniach szpitalnych stwarza‡y ziarenkowce Gram-dodatnie: Streptococcus pyogenes i Staphylococcus aureus.

ORIGINAL PAPERS

Zakażenia szczepami Klebsiella są poważnym problemem na oddziałach pediatrycznych, ponie− waż wywołują wiele infekcji szpitalnych, takich jak ostre biegunki dzieci inoworodków.

I. Praceoryginalne

PolskieTowarzystwoZakazen Szpitalnych, 2003,4,12. 4. Mateusz Jagla, Zofia Mitkowska, Przemko Kwinta, Andrzej Rudzinski, Wojciech Walas, Andrzej Olszanowski, Anna Ziemba, JacekJ.

Kolonizacja (zakażenie) dróg oddechowych u chorych ...

wazyjnych, co jest możliwe jedynie w warunkach szpitalnych. W związku z tym zakażenia dróg oddechowych w praktyce ambulatoryjnej są diagnozowane rzadko i najczęściej w kie

Opening Ceremony: 11:00 - 13:00, Room "Mała Aula Politechniki"

Szymczak Cz., Chłopecki A., Tomczyk A.: Termomodernizacja budynków szpitalnych oraz modernizacja starego systemu grzewczego na nowoczesny, ekologiczny z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (OZE) i pomp ciepła 5.

RECONSTRUCTION OF NASAL SKIN DEFECTS FOLLOWING EXCISION OF ...

Zabiegi przeprowadzono zarówno w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym w zaleŜności od okoliczności kaŜdego indywidualnego przypadku: wiek,

Laboratoryjne wskaźniki ostrego uszkodzenia nerek oznaczane ...

72 Forum Nefrologiczne 2010, tom 3, nr 2 i śmiertelności, dla której ciągle poszukuje się skutecznej interwencji terapeutycznej. Częs tość występowania AKI waha się od 5% u pac jentów szpitalnych do 30-50% u pacjentów z oddziałów intensywnej pomocy medycznej.

(Microsoft Word - 10NL1Ga\361czakMilona.doc)

Warto podkre*li*, *e cz*sto** wyst*powania zaka*e* HBV w*ród pacjentów niektórych oddzia¯ów szpitalnych znacznie przewy*sza odse-tek zaka*e* w ogólnej populacji [1, 4, 5, 13, 14].

Rak tarczycy wwieku rozwojowym ñ doúwiadczenia w‡asne

Chorzy byli kierowani do kliniki zporadni spe-cjalistycznych regionu, atak¿e zoddzia‡Ûw szpitalnych wcelu leczenia operacyjnego po uprzednio przeprowa-dzonej diagnostyce iczŒsto po wstŒpnym leczeniu farma-kologicznym.

NARODOWY PROGRAM OCHRONY ANTYBIOTYKÓW W POLSCE ...

Cechą współczesnych patogenów bakteryjnych, i to nie tylko szpitalnych, jest wielooporność, tzn. brak wrażliwości, na co najmniej 3 różne grupy terapeutyczne.