Sputtr.com | Alternative Search Engine

Tabanl

CNC Abkant Pres CNC Press Brakes

... Cybelec ModEva 10 windows tabanl›, 2 boyutlu, renkli kontrol ünitesi Cybelec ModEva 10 graphical 2D windows based colour controller Delem DA-69W Windows tabanl›, 3 boyutlu, grafikli ve renkli kontrol ünitesi Delem DA-69W graphical 3D Windows based colour controller Cybelec ModEva 12 windows tabanl ...

395_405 Giray Kabakci

Türkiye'de hipertansif hastalarda inme riski ve inme riski aç›s›ndan bölgesel farkl›l›klar›n belirlenmesi: Hastane tabanl›, kesitsel, epidemiyolojik anket (TH‹NK)* çal›flmas› 395_405 Giray Kabakci

INTERNET SELF-EFFICACY PREFERENCES OF INTERNET

ÖZET: Bu çal'˙man'n amac' kimya ö˜retmen adaylar'Q'n internet öz yeterliklerinin, yap'land'rmac' internet destekli ortamlara yönelik tercihlerinin nas'l oldu˜unu belirlemek, internet öz yeterlikleri ile yap'land'rmac' internet tabanl' ortamlara yönelik tercihleri aras'ndaki ili˙kiyi ...

Linkli FTR 2009-EK 2

Son y›llarda haz›rlanan tedavi k›lavuzlar› e¤itim, düzenli iletiflim, fizik tedavi, aerobik, kuvvetlendirme ve su-içi egzersizler, kilo ver-me, yürümeye yard›mc› cihazlar, dizlikler, ayakkab› ve tabanl›klar, termal modaliteler, transkutanöz elektriksel sinir uyar›m› ve ...

Helicobacter pyloriin peptic ulcer disease - eradikasyonunda ...

Bu çal›flman›n amac› furazolidon tabanl› dörtlü ve üçlü tedavi rejimleri karfl›laflt›rmak ve kabul edilebilir baflar› oran› ve daha az yan etkisi olan ekonomik bir tedavi rejimini tespit etmektir.

Mohr-Circle-Based Rotational Invariants of a Magnetotelluric ...

Key Words: Thrace Basin, magnetotellurics, Mohr circles, rotational invariants, anisotropy, geoelectrical strike directions, crust Türkiye'de Trakya Bölgesi'ndeki Manyetotelurik Verilerin Mohr Dairesi Tabanl› Rotasyonel Sabitleri: Jeolojik Ç›kar›mlar Özet: 1995 yaz›nda Avrupa k›tas›'nda ...

SAC ‹fiLEME MAK‹NELER‹ / SHEET METAL WORKING MACHINERY

... Integrated diagnostic software Memory storage on USB flashdisk CNC S‹STEM‹ / CNC SYSTEM DA-69W Windows tabanl›, 3 boyutlu, grafikli ve renkli kontrol ünitesi DA-69W graphical 3D Windows based colour controller Standart kontrol Delem DA-66W Standard controller Delem DA-66W Cybelec ModEva 12 windows tabanl ...

BDNF Gene Val66met Polymorphism Associated Grey Matter ...

Yöntem: Yirmisekiz sa¤l›kl› gönüllüye ait görüntüler üzerinde genotiplerine göre voksel-tabanl› morfometri ile çal›fl›ld›. Görüntüleme cihaz› olarak 1.5 T MRG taray›c›s› kullan›ld› ve görüntüler Statistical Parametric Mapping 2 program› ile analiz edildi.

Cos j -METRE (ECR-3) FREKANSMETRE (EFC-3)

Cos j - METER (ECR-3) FREQUENCY METER (EFC-3) Cos j -METRE (ECR-3) FREKANSMETRE (EFC-3) Genel (ECR-3 ve EFC-3) ECR-3: (Cos j -metre) Mikroiþlemci tabanl› ECR-3, sistemin cosj sinin (yerdeðiþtirme güç katsayýsý) ölçümü için geliþtirilmiþtir.

Türkiye'deki çal›flma sitilini çok be¤endim

Projenin alt görevi ise, web tabanl› bir veri toplama ve yönetim sis-ise, web tabanl› bir veri toplama ve yönetim sis-teminin gelifltirilmesini kaps›yor teminin gelifltirilmesini kaps›yor The main aim of Life Hawaman Project is to establ ish a country-wide hazardous waste monitoring syst em.