Sputtr.com | Alternative Search Engine

Tanesinde

KLÝNÝK ARAÞTIRMA / CLINICAL RESEARCHKLÝNÝK ARAÞTIRMA ...

olgunun 7 tanesinde "çok iyi", 7 tanesinde ise "iyi" olarak deðerlendirildi. Koksiks eksizyonu yapýlan 6 olgunun tümünde aðrý ortadan kalktý ve

Mutagenesis of Bacillus thuringiensis IAM 12077 for ...

mutantların yalnızca iki tanesinde (B3, C2) bir artış gözlenirk en, 6 tanesinde bir azalma, 3 tanesinde önemsiz değişiklikler görülmüştür.

Güney Anadolu Simmental Melezi Di * i Buza * õlarda ...

Yavrular büyüyüp ilk do*umlarõnõ yaptõktan sonra yapõlan gözlemde Grup I'de bulunan ineklerin 4 tanesinde, grup II'de bulunan ineklerin 7 tanesinde yara skatriksinin belirgin olarak varlõ*õ tespit edildi.

Journal of Arthroplasty Arthroscopic Surgery

Bulgular: Hastalarýn 7 tanesinde talusta osteo-kondral lezyon, 4'ünde kýrýk sonrasý skarlaþma, 1'inde kemik sýkýþma sendromu ve 13'ünde de yumuþak doku sýkýþma sendromu ve sinovit saptandý. 17 hastanýn 10 tanesinde (%58.8) giriþ imden iyi sonuç alýndý, 12 tanesi de (%70.58) ...

Özofagus Varis Kanamalı Hastalarda Endoskopik İnjeksiyon ...

Yeniden kanama geçiren 12 hastanın 5 tanesinde (%16.6) 2 Ü. den daha fazla kan transfüzyonuna ihtiyaç duyulmuştur. Tekrar kanama geçirenlerin 5 ta-nesinin kana maya bağlı olarak, 2 tanesinde hepatik koma, 1 tanesinde ameliyat sonrası ölüm gelişmiştir.

Prenatal Tanılı Over Kistlerinin Prenatal ve Postnatal ...

kistotomi yapıldı, 1 tanesinde postnatal 8. haftada intestinal obstruksiyon geli şti ği için laparotomi ile adezyolizis ve kistotomi yapıldı.

ENDOMETRİUM ADENOKANSERİ: 50 VAKANIN HİSTOLOJİK VE ...

Ancak 1 vaka-da (%6.6) pelvik lenf nodu metastazı mevcuttur.Yüzeyel invazyon (M1) gösteren vakaların 2 tanesinde (%14.3) vasküler invazyon ve 3 tanesinde (%37.5) pel-vik lenf nodu metastazı mevcut iken,derin invazyon (M2) gösteren vakaların 12 tanesinde (%87.7) vasküler invazyon ve 11 ...

Kulak Zarý Perforasyonlarý Onarýmlarýnda Kompozit Greftler

Bu kulaklarýn 3 tanesinde attiðe sýnýrlý kolesteatom, 2 tanesinde kolesteatom + polip, 22 tanesinde adeziv otit, 13 tanesinde granülasyon dokusu, 16 tanesinde hipertrofik mukoza+timpanoskleroz, 9 tanesinde ise sadece timpanoskleroz vardý. 17 kulakta retraksiyon cebi saptandý. 20 kulak ise ...

Acute Subdural Hematomas Caused by Ruptured Aneurysms ...

Bunların 11 (on bir) tanesinde akut travmatik olmayan subdural kanama mevcuttu. Akut subdural kanama-anevrizma rüptürü birlikteliği serimizde % 1,6 idi.

BÖBREK TAŞI CERRAHİSİNDE ÜST POL GİRİŞİ İLE ...

Bunlardan bir tanesinde plevral mayi drene edilirken diğer hasta konservatif izlendi. Bir hastaya 2 ünite kan transfüzyonu yapıldı. Dergiye Geliş Tarihi : 22.05.2005 Yayına Kabul Tarihi : 17.02.2006 (Düzeltilmiş hali ile)