Sputtr.com | Alternative Search Engine

Tanili

(Microsoft Word - 1tan\375\376l\375 makaleyeni.doc)

Bütün haklarõ saklõdõr. 47 MATEMAT*K Ö*RET*M*NDE *B*RL*KL* Ö*RENMEDE B*LG* DE**ME TEKN***N*N ETK*L*L*** 1 EFFECTIVENESS OF THE EXCHANGE OF KNOWLEDGE METHOD IN COOPERATIVE LEARNING IN MATHEMATICS TEACHING Dilek TANILI 2 Mustafa SA*LAM 3 ÖZ Bu ara6tõrmanõn amacõ, i6birli ine dayalõ ö renme yönteminde ...

Tedavi Almamış Malignite Tanılı Hastaların PET ...

TEDAVİ ALMAMIŞ MALİGNİTE TANILI HASTALARIN PET/BT GÖRÜNTÜLEMESİNDE... Deniz ALPAN DİNÇER ve ark. Turk J Nucl Med 2010;19(2) 57 6. Hollinger EF, Alibazoglu H, Ali A, Green A, La-monica G. Hematopoietic cytokine-mediated FDG uptake simulates the appearance of diff use metastatic disease on ...

wliuri angariSi ANNUAL REPORT

... uSualod inteleqtualuri sa-kuTrebis erovnul centrSi " saqpaten-tSi " ganacxadis wardgeniT an sapaten-to kooperaciis xelSekrulebiT (PCT ) Sesabamisad, saerTaSoriso ganacxa-dis safuZvelze. saqpatentSi 2009 wels gansaxilve-lad Semovida 474 ganacxadi gamogone-baze, rac 3,4%-iT metia 2008 wls Semo-tanili ...

Velika Gospa 2003 - Newsletter

rujna 1974. obitelj Mulac emigrirala je u Chicago, gdje su se nas-tanili, zaposlili i naučili engleski jezik. Nekoliko godina kasnije, dobili su drugo dijete.

rogor gamoviyenoTAadamianis uflebaTa evropuli konvencia ...

tanili dadgenileba ar saCivrdeboda. saproceso kanoniT dadgenili wesiT, mosarCeles ar hqonda ufleba aRniSnuli brZanebis ka nonierebis dasadgenad miemarTa sasamarTlosaTvisda daecva Tavisi

AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ TANILI OLGULARIMIZ - KLİNİK ...

klİnİk ÇaliŞma / original article aİlesel akdenİz ateŞİ tanili olgularimiz * cases with familial mediterranean fever gülay Çiler erdaĞ,

DUKTAL KARSİNOMA İN SİTU TANILI OLGULARDA MEME KORUYUCU ...

ARAŞTIRMA YAZILARI 13 Meme Sağlığı Dergisi 2009 Cilt: 5 Sayı: 1 DUKTAL KARSİNOMA İN SİTU TANILI OLGULARDA MEME KORUYUCU CERRAHİ VE ADJUVAN RADYOTERAPİ: EGE ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ Yasemin Bölükbaşı 1, Senem Demirci 1, Zeynep Özsaran 1, Gözde İşcan 1, Ömür Karakoyun ...

DURAL SİNÜS İNVAZYONU DÜŞÜNÜLEN MENENJİOM ÖN TANILI ...

ii ÖNSÖZ Kliniğimizde bilimsel ve eğitsel koşulların oluşmasına çok önemli katkılar sağlayan, bilgi ve deneyimlerinden yararlanma fırsatı bulduğum, klinik şefimiz Sayın Rad. Dr. Yıldıray Savaş'a, Uzmanlık eğitimim boyunca klinik deneyimlerini benden esirgemeyen ve bana ...

MİYASTENİYA GRAVİS TANILI OLGULARDA HLA TİPLEMESİ*

MİYASTENİYA GRAVİS TANILI OLGULARDA HLA TİPLEMESİ* Mehmet Ali AKALIN, Ayşe ALTINTAŞ, Erkan YILMAZ, Gökhan ERKOL, Ergun ERDOĞAN, Perihan BASLO Background and Design.-

SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ...

t.c. saĞlik bakanliĞi okmeydani eĞİtİm ve araŞtirma hastanesİ radyasyon onkolojİsİ klİnİĞİ klİnİk Şefİ: doÇ. dr. mustafa Ünsal lokal İlerİ evre rektum kanserİ tanili olgularda tedavİ sonuÇlari tez danışmanı: uzm. dr. adnan yÖney dr. bülent aŞkaroĞlu uzmanlik tezİ ...