Sputtr.com | Alternative Search Engine

Targmna

qarTuli enis saerTaSoriso centri International Center for ...

Seqmnili viTarebidan gamosvlisaTvis didi mniSvneloba aqvs imas, rom dasavluri Teoriuli sociologiuri literaturis qarTulad Targmnam gegmazomieri da permanentuli xasiaTi miiRos. miTumetes, rom Targmna yovelTvis iyo qarTuli kulturis ganviTarebis qmediTi saSualeba.

testi literaturaSi

Targmna qeTevan bezaraSvilma yuradRebiT waikiTxeT nikoloz baraTaSvilis leqsi `sulo boroto~: sulo boroto, vin mogixmo Cemad winamZRvrad, Cemis gonebis da sicocxlis Sen aRmaSfoTrad? marqvi, ra uyav, sad warmiRe sulis mSvidoba, risTvis momikal ymawvilis brma sarwmunoeba? amas uqaddi Cems cxovrebas ...

თამარ ღონღაძე თაია ...

Targmna akaki wereTelma ..... 22 morwmunisa da stumris igavi - ibn al mukafa. arabulidan Targmna giorgi lobJaniZem ..... 26 Tagvma Tagvi SeirTo - xalxuri ...

enobrivi ganaTlebis

... IV gany. - evropis sabWos skolis, skolis Semdgomi da umaRlesi ganaTlebis direqtorati, strasburgi www.coe. int/lang naSromi iTargmna evropis sabWos enobrivi politikis ganyofilebisa da `samoqalaqo integraciisa da erovnebaTSoriso urTierTobebis centris~ erToblivi proeqtis (`konceptualuri masalis Targmna ...

qarTuli hagiografiuli Zeglebi

... wameba wminda mowame SuSanik dedoflisa..... 161 Zveli qarTuli teqsti gamosacemad moamzada da Targmna ediSer WeliZem martviloba da moTmineba wminda evstaTi mcxeTelisa..... 237 Zveli qarTuli teqsti gamosacemad moamzada da Targmna ediSer WeliZem ...

enobrivi ganaTlebis politikis ganviTareba evropaSi

... da umaRlesi ganaTlebis direqtorati, strasburgi www.coe.int/lang Targmani merab babuxadiasi redaqtori: vladimer kikilaSvili naSromi iTargmna evropis sabWos enobrivi politikis ganyofilebisa da `samoqalaqo integraciisa da erovnebaTSoris urTierTobebis centris~ erToblivi proeqtis (`konceptualuri masalis Targmna ...

tuberkulozi diplomisSemdgomi profesiuli ganviTarebis kursi ...

Targmna da gamocema dafinansebulia samedicino momsaxurebis saerTaSoriso korporaciis mier(MSCI), romelic amerikis saerTaSoriso ganviTrebis saagentos (USAID) mxardaWeriT saqarTveloSi anxorcielebs tuberkulozis mkurnalobisa da kontrolis programas Targmani - l. vaSakiZe, n. solomonia, q. barbaqaZe redaqtireba ...

miuxedavad imisa, rom bass-is gamoyeneba TiTqos aZlevs ...

... asacileblad kompaniebi zogjer iZulebuli xdebian damatebiTi droiT daakavon sabuRaltro Stati oficialuri ganaxlebuli bass-is versiis mosaZebnad da Sesaswavlad (inglisur enaze), an SeiZinon misi qarTuli Targmani (rac xSirad mniSvnelovan Tanxas Seadgens). xSirad, kompaniis mier bass-is qarTulad Targmna ...

yvela qveyanaSi

inglisurad Targmna pavlovis naSromebi) saqarTveloSi mogzaurobis Semdeg ganuyrel megobrebad darCenilan cxovrebis bolomde. dos pasosis qaliSvilma, q-ma lusi dos pasos kogenma, romelic SarSan, oqtomberSi, kunZul madeiraze Catarebul jon dos pasosis pirvel saerTaSoriso konferenciaze gavicani, gamomigzavna ...

saqarTvelos muzeumebis siaxleebi (2)

teqstis avtorebi: lili beraia, giorgi kalandia, redaqtori: inga qaraia, inglisurad Targmna salome ciskariSvilma, dizaini: laSa qaraia. gamoica saqarTvelos kulturis, ZeglTa dacvisa da sportis saministros dafinansebiT. daibeWda gamomcemloba "si-ji-es"-Si.