Sputtr.com | Alternative Search Engine

Tarkoitus

What is Marriage For? The Public Purposes of Marriage Law

What is Marriage For? The Public Purposes of Marriage Law What is Marriage For? The Public Purposes of Marriage Law

LÄNSISATAMANPUISTON MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILU

2 Sisällysluettelo 3 Kilpailun järjestäjät, luonne ja tarkoitus Organisers, nature and purpose of competition Palkintolautakunta Jury 4 Kilpailun tausta Background and status of present plans Kilpailualue Competition area Kilpailun tavoitteet ja suunnitteluohjeet Planning ...

GEN 3.2 ILMAILUKARTAT GEN 3.2 AERONAUTICAL CHARTS - 1 ...

Kartan tarkoitus on antaa käyttäjälle tiedot, jotka mahdollista vat määritellyn mittarivakiotuloreitin (STAR) noudattamisen reittivaiheesta lähestymisvaiheeseen saakka.

Asiakaslähtöisyyden mittaaminen hoitotyössä

Deduktiivisella sisällön analyysilla tarkasteltiin asiakaslähtöisyyttä mittaavia mittareita luomamme analyysirungon pohjalta: tutkimuksen tarkoitus, tutkimuksen kohdejoukko, mittarin kehittämisen vaiheet ja mittarin rakenne.

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tutkimusraportti 177

Tässä raportissa esiintyvien eräiden termien käyttömerkityksiä on esitetty taulukossa 1. 1.2 Selvityksen tausta ja tarkoitus Kiviaines Kallioperän ja maaperän mineraaliperäiset ainekset, poislukien savi.

Asumispalvelun muuttovaiheen prosessi Savon ...

39 7 TUTKIMUSTEHTÄVÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA TULOKSET 7.1 Tutkimuksen tarkoitus Tutkimustehtävässäni on tarkoitus selvittää Savon Vammaisasuntosäätiön henkilökunnan näkemyksiä siitä, missä tilanteissa muuttovaiheen toimet eivät riitä vaan asia-kas tarvitsee muuttovaiheessa ...

Innovations for Competence Management

Kehittämistyön tarkoitus ja kysymyksenasettelu 3. Kehittämistyön toteutus 4. Tulosten ja johtopäätösten kuvaus 5. Tulosten sovellettavuus 6.

INTERNET-SIVU ESIKOISTAAN ODOTTAVILLE ISILLE

tarkoitus on myös herättää huomiota ja luoda hyvä tunnelma (Parkkinen ym. 2001, 20). Sivun sisältämän kuvituksen yhdessä linkkien ja kommenttien kanssa on tarkoitus vastata juuri tähän

Viilun murtovenymän parantaminen 3D-muotopuristuksessa ...

Työn alussa oli tarkoitus määrittää viilun veny vyydelle konkreettisia arvoja, joita voitaisiin käyttää hyväksi 3Dmuotopuristeita valmistettaessa.

PEREHDYTTÄMINEN SOSIAALIALALLA

Opinnäytetyön tarkoitus on lisäksi tehdä perehdyttämissuunnitelma lastenkodille. Tutkimustapa opinnäytetyössä on kvalitatiivinen. Aineiston keruu tapahtuu kah-den eri teemahaastattelun avulla.